پیدا

آ ین سیگار امشب شاید

هوالی ما

درخواست حذف اطلاعات
امشب توی سرم آدم های زیادی رفت و امد نمی کنند، امشب ذهنم پر از خیال نیست. امشب، یک جمجمه ی خالی روی بالش استراحت می کند، و امشب؛ ستاره ها صورت ترا، جایی ورای دودها و ابرها، برای هم نقاشی نمی کنند. امشب با هر انقباض قلبم، اسمت لابلای رگ هایم پخش نمی شود، و امشب اگر به من شلیک شود، رویایت این طرف و آن طرف نمی پاشد. امشب «عشق» به تو شاید نه، ولی عاشقی من تمام شده است؛ و امشب همه چیز آنقدر ویران شده، که امید... خج می کشد از این هوالی گذر کند....به دل گفتم که من بیدارم امشب( علی خلج )

درخواست حذف اطلاعات
به دل گفتم که من بیدارم امشبچون از ره می رسد دلدارم امشب بدل گویم سر امد درد و حسرتبخود میلرزم از دیدارم امشب زنم اب بر رهش از چشمه چشمکه هر چه غم بود بیزارم امشب زبسکه هجر یار بر دوش کشیدماز این بار غمش بیمارم امشب اگر عهد بشکند بازم نیا یددوباره وای برمن زارم امشب نشسته ام در رهش تا رو نمایدچو ر ا ه زن رهدارم امشب به رخسارم نمانده رنگی از ذوقبه عشق روی او تبدارم امشب {خلج} می سازد و میسوزد از دلبه هر گا مش گلی میکارم امشب علی خلج...امشب ...

درخواست حذف اطلاعات
امشب ...امشب از آن شبهاست... که می روم درون حال خود...که افکارم, آزارم می دهند...در دل, خود را صدا می زنم... نامم را... آرام و بی صدا...شب است, آسمان, نیمکت کنار خیابان, سکوت, من و ته سیگار خاموش ......امشب

درخواست حذف اطلاعات
رنگ از رخ جان پریده امشب دل ز حصارمان رمیده امشب یادت به سرم زده چو هر شب عشق ت ز کجا به جان رسیده امشب آورده عطر نگاهت را برایم بادی که به سمت من وزیده امشب زده ام بوسه به چشمانت ....هم به لبانی که عشق را چشیده امشب مدارا -بخاطر دلم-...غزلی از ابن حسام خوسفی

درخواست حذف اطلاعات
ای جمال تو مرا شمع شب افروز امشب شمع گو مشعله داری ز تو آموز امشب شمع را تاب تو چون نیست از آن می سوزد گو چو پروانه درین سوز همی سوز امشب امشب از شمع رخت مجلس ما روشن شد شمع گو چهر دلفروز میفروز امشب شبم از طلعت زیبای تو امشب روزست کاش تا روز قیامت نشود روز امشب ای بردل صد ما دوخت ز وصل سوزن ناوک آن غمزه دلدوز امشب لب لعل تو به کام دل من داد بداد بر مراد دل از اینم شده پیروز امشب شب اگر حادثه زاید چه عجب ابن حسام به علی رغم جهان عیش بیندوز امشب...ماه من

درخواست حذف اطلاعات
از خانه بیرون میروم اما کجا امشب؟شاید تو میخواهی مرا در کوچه ها امشبپشت ستون سایه ها روی درخت شهرمیجویم اما نیستی در هیچ جا امشبای ماجرای شعر و شبهای جنون منآ چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟میدانم . آری . نیستی . اما نمیدانمبیهوده میگردم به دنب چرا امشب؟هر شب تو را بی جستجو میافتم امانگذاشت بی خو به دستانم تو را امشبای ماجرای شعر و شبهای جنون منآ چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟هر شب صدای پای تو میآمد از هر چیزحتی ز برگی هم نمیآید صدا امشبتا سایه ای دی...بنویس قلم

درخواست حذف اطلاعات
بنـویس قلم آب گذشت از سرم امشبمن ماندم وتو، برگه ای ازدفترم امشب بنـویس قلـم شعله بکش باز بسوزاندلخونم و دلخونم و دلخون ترم امشب ای عشق چه کردی که چنین مست و ابم ؟هم لالم و هم کـورم و حتی کَرَم امشب در فالِ من ِغمزده پایان به خوشی نیست خط میزنم از ریشه همه بـاورم امشب در کنج قفس ماندم و فریاد رسی نیستبغضی به گلو مانده ش ته پَرَم امشب ازبخت سیـاه و دل خود من گله مندم مرهم نشده اشک بـه چشم ترم امشب بنویس قـلم حـرف دلِ سنگ صبورم شاید کـه شود این غـ...لب گل یار گل کرده امشب

درخواست حذف اطلاعات
لب گلگون یار گل کرده امشب.....................................دل عاشق دل ودل کرده امشب تمام باغ وبستان وبیابان.......................................پراز چهچه بلبل کرده امشب دلم دریا کنم بوسی بگیرم.......................................دلم رسوا وجاهل کرده امشب در ودشت و هامون وصحرا....................................پراز غوغا وغلغل کرده امشب دلم شور میزند از بهر دلدار...................................دلم کشت زار فلفل کرده امشب بدستش قران ومهرست وتسبیح....................................بدل رحمان و بسمل کرده امشب نقاب بر داشت مه روی صال...غزل سرای معاصر حسین منزوی / عطرِ تو تراود مگر از بسترم امشب

درخواست حذف اطلاعات
عطرِ تو تراود مگر از بسترم امشبکاین گونه گریزان شده خواب از سرم امشبچون تشنه پس از وصلتِ دریا و چه کوتاهاز هر شبِ دیگر تک و تنهاترم امشببیدار نشستم که غمت را چو چراغیاز شب بِسِتانم ،به سحر بِسپُرم امشباین گونه مضاعف شده ظلمت که من ای دوستاز تِ یادِ تو شبی دیگرم امشبای کاش پَری وار فرود آیی از آفاقیا آن که دهد سِحرِ تو بال و پرم امشبتا پیش تر از آن که شوم سنگ در این شبرختِ خود از این مهلکه بیرون برم امشباشکت چه شد ای چشم! که آن برقِ شه شعری شده آ...امشب پدرم می میرد

درخواست حذف اطلاعات
امشب ؛آ ین تک برگ, زندگی, یک مرد ... ورق می خورد. امشب .. یک دل ؛ تک ضربش را می زند.. امشب ؛ چشمهای, سبز, یک مرد ... بسته می شود ......... امشب ؛ پدرم می میرد. امشب .. من؛ تنها می شوم نه و شانزده که برسد .. پدرم ؛برای همیشهء همیشه .... می رود. امشب ؛ سرنوشت, آ ین مرد, زندگی, من .. به آ می رسد و اسب, سرکش و تک زیبای, دشت های, سبز... بی شیهه ؛می ایستد ......... امشب ؛ منم و یادهای, یاد, من امشب ؛ کوه, من ؛ می ریزد امشب ... مسجد, محله ما ... بی او ..سر به مهر می رود. امشب ..چه شب بدی است خد...آ ین سیگار امشب، شاید

درخواست حذف اطلاعات
ی اعت پیش فکر می سیگار آ م است، الان سیگار آ م است و ی اعت دیگر است...عطر تو

درخواست حذف اطلاعات
همین امشب فقط امشب فقط هم بغض من باش همین امشب فقط مثل خود عاشق شدن باش در اورا همه اینه ها تکرار من باش همین امشب کلید قفل این زندون تن باش رو گلدون رفاقت بریز عطر سخاوت بپاش رنگ طراوت ای جان ای جانان ای درد و درمان ای سخت و اسان اغاز و پآیان... امشب ببین که دست من عطر تورو کم میاره امشب همین طرانه هم نفس نفس دوست داره صدا صدا صدای من به وسعت یکی شدن بیا بیا شکن شکن بیا به جنگ تن به تن...دوستی چنین نوشت ...چنان برایش نوشتم ...

درخواست حذف اطلاعات
چنین نوشت ... از خانه بیرون میزنم اما کجا امشب!شاید تو می خواهی مرا در کوچه ها امشب!پشت ستون سایه ها روی درخت شبمی جویم اما نیستی در هیچ جا امشبمی دانم آری نیستی اما نمی دانم-بیهوده می گردم به دنب چرا امشب؟هر شب تو را بی جستجو می یافتم اما-نگذاشت بی خو به دست آرم تو را امشبها ... سایه ای دیدم! شبیه ات نیست اما حیف!ای کاش می دیدم به چشمانم خطا امشبهر شب صدای پای تو می آمد از هر چیزحتا ز برگی هم نمی آید صدا امشبامشب ز پشت ابرها بیرون نیامد ماهبشکن قرق ر.../ ای با تو در آمیخته چون جان تنم امشب!

درخواست حذف اطلاعات
: ای با تو در آمیخته چون جان تنم امشب!لعلت گل مرجان زده بر گردنم امشبمریم صفت از فیض تو ــ ای نخل برومند!آبستن رسوایی فردا منم امشبای خشکی پرهیز که جانم ز تو فرسود!روشن شودت چشم که تردامنم امشبمهت و پاشیده شدی در شب جا پرتو لطف تو چنین روشنم امشبآن شمع فروزنده ی عشقم که برد رشکپیراهن فانوس به پیراهنم امشبگلبرگ نیم شبنم یک بوسه بسم نیسترگبار پسندم که ز گل منم امشبآتش نه زنی گرمتر از آتشم ای دوست !!!تنها نه به صورت که به معنی زنم امشبپیمانه ی سیمی...فضاى کوفه غمبار است امشب

درخواست حذف اطلاعات
فضاى کوفه غمبار است امشب غم از هرسو پدیدار است امشب سحاب غم گرفته روى مه را زمین و آسمان تار است امشب همه ذرّات عالم بى قرارند هراسان چرخ دوّار است امشب همه افلاک در سوز و گدازند شب افشاى اسرار است امشب سرشگ از دیده جبریل جارى بسان درّ شهوار است امشب ملایک در سما سر در گریبان نبى را دیده خونبار است امشب نداى قَدقُتل مى آید از عرش جهان مبهوت و افگار است امشب چه در سر دارد آیا ابن ملجم که لرزان عرش دادار است امشب به محراب عبادت شاه مردان قتیل تیغ ...یک قطره غزل

درخواست حذف اطلاعات
غزلـی می گویم زیر بـاران امشب روح من جامانده در خیابان امشب یک نفر بیدار است مثل من می دانم و دلش غم دارد چه فراوان امشب واژه باران شست دفتر شعرم را و عجب نرم شده دل سیمان امشب زخم نو یا کهنه چه تفاوت دارد تا فراموش کنیم قیمت نان امشب آیه چشمانت بردلم وحی شده تا سحر باید کرد ختم قرآن امشب پر راز ولی محرم رازی نیست به سلامی بگشا درِ زندان امشب هر شبِ من بی تو غزلی بارانی است می کشم بر جاده خط پایان امشب تقدیم به همسر عزیزم که ب هوای چشمهایش مانند ...امشب

درخواست حذف اطلاعات
امشب ، براى تو و تنهایت کهنه سه تارم را کوک میکنم امشب ، شیون تنهایى تو را تا سپیده از گلوى همه عاشقان آواز میکنم امشب ، دیده به دیدارت آزاد میکنم امشب ، دل به گرمى مهتابِ روشنى آرام میکنم...امشب چشماانم عجیب میبارد نمیدانم چرا فقط میدانم جای ی اینجا خالیست

درخواست حذف اطلاعات
نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اندمثل آسمانی که امشب می بارد....و اینک بارانبر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیندو چشمانم را نوازش می دهدتا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم...امشب

درخواست حذف اطلاعات
به دنبالِ تو مـیگردم من ایـنـجـا،بـی صدا امشب نمـیـدانـم خـیالـت مـیـبـرد دل را کـجـا امشب کِشیـدم قـابِ ع ت را به رویِ سیـنه ام امّـا چقدر اینـجا فراوان است چَشمِ بی حَیـا امشب دِلَـــم را رویِ دسـتـانم گرفتـم مـن، نمیـدانی که من بی تابِ دستانِ تو هستم بی هوا امشب میانِ خسـتگی هایـم شنیـدم نـاگهـان گفتی که فردا جُست و جویم کن،برو از کوچه ها امشب من از حـالا برایـت بـی قـراری مـیکنـم اینـجا چـگونـه صبـح خواهـد شـد برایم إی خـدا امشب...امشب

درخواست حذف اطلاعات
برای امشب متنی ندارم،حرفم حرف ساده ایست،امشب مرا یاد کن،در هر "الغوث" که میگویی،شاید به حق "یا رب"گفتنت "خلصنا"یت برای من هم مستجاب شود....یک امشب...

درخواست حذف اطلاعات
یک امشب را بیا بیدار بمانیم یک امشب را بیا چای بنوشیم حرف بزنیم و تا صبح بخندیم یک امشب را بیا تمام در ها را ببندیم و تمام آن بغض های مرموز را وادار به سکوت کنیم یک امشب را بیا ما شویم تا صبح منچ بازی کنیم و غرق رویا شویم اصلا بیا یک امشب را تا صبح بخو م و در خواب با هم تا صبح بیدار بمانیم. #الهه_بهشتی...امشب

درخواست حذف اطلاعات
راحت روان می رود کلامم امشب فغان وهی فغان اشک چشمم نیز هم دلم در آرزوی تو دوان می رود امشب افسوس و صد افسوس امید نیز هم زلال وصافی گشته خی امشب داد و هی بیداد فراغت نیز هم قفل شعر در کلامم ش ته می شود امشب وای هی وای پیمانه نیز هم...به دلم افتاده...

درخواست حذف اطلاعات
به دلم افتاده امشب که به یاد من نشستیپلک تو سنگین خوابه اما چشماتو نبستیبه دلم افتاده امشب که دلت هوامو کردهمیون خاطره هامون داره دنبالم می گردههمه خاطره ها رو دوره کن مثل من امشبتو به خواب من تنها نازنین سر بزن امشبهمه خاطره ها رو دوره کن مثل من امشبتو به خواب من تنها نازنین سر بزن امشبشبا هرشب یه دل سیر خالی از بغض تو میشمع تو بغل می گیرم آخ که جات خالیه پیشمدست من نیست اگه دستم همش از تو می نویسهاگه دلتنگم و چشمم هرشب از یاد تو خیسههمه خاطر...مادر ...

درخواست حذف اطلاعات
امشب چقدر بزرگ شدم وقتی اشک های تو را دیدم امشب چقدر بزرگ شدم وقتی پرسیدی (داری میری؟) و من هم بغلت و پا به پای تو گریه و گفتم اصلا من هیچ جا نمیرم همین جا میمونم امشب چقدر ش تم امشب چقدر مردم امشب که شب تا صبح بالای سرت نشستم و نگاهت فهمیدم چقدر دوستت دارم امشب فهمیدم اگر روزی نباشی من هم دیگر نیستم امشب فهمیدم عشق یعنی مادرم...جنونم میکند امشب

درخواست حذف اطلاعات
????جنونم میکند امشب???? ????غَمِ بنشسته بر کویت ، قنوتم میکند امشب چو دل حیران در دامِ جنودم میکند امشب ???? هوای انجم روی و ، پریشان موی بر دوشت مرا لبریز می ، بَر تار و پودم میکند امشب ????ز دل گر بشکافند هزاران حرف ناگفته به نارِ گونه ی شَرمَت سرودم میکند امشب ???? دلم دریای خونینست عجب در میسوزدچنان بر دیده ی بیمار به دودم میکند امشب ????سفر آشفته از چین و وشِ موج بر دینست به ساحل ار نشیند دل ، غُنودَم میکند امشب ???? قدم بر دیده بنهادی ، ز دل فریاد رَشک ...ویژه نامه مبعث رسول اکرم محمد مصطفی (ص)

درخواست حذف اطلاعات
ز انواری که تابان است امشب حرا آیینه بندان است امشب حرا آن غار متروک زمان ها تجلی گاه قرآن است امشب حرا آن غار دور افتاده از شهر ز شوکت قبله جان است امشب حرا هر قلبه سنگش نقش قبریست که همچون اشک لرزان است امشب حرا سر برده در دامن نداند که خورشیدش به دامان است امشب ز خورشیدی که او دارد به دامان جهانی نور باران است امشب ز اعجازی که او دارد پیاپی حرا مبهوت و حیران است امشب شروع عصر ناب حق پرستی طلوع ماه ایمان است امشب حرا آن معبد مأنوس احمد ز نور وح...امشب شب ولادت سادات عالم است امشب شب عروسی زهراوحیدراست امشب به عرش شادی علی است

درخواست حذف اطلاعات
امشب شب ولادت سادات عالم استامشب شب عروسی زهراوحیدراست امشب به عرش شادی علی استامشب شب مبارک دامادی علی است بنت اسدکه بوده ملک دست بوس توعیدی بده که فاطمه گشته عروس تو...حجم انبوه درد....

درخواست حذف اطلاعات
یه حجم عظیمی از حرف هم دارم از مهمانی امشب که از نوشتن شون صرف نظر میکنم و چندتا سیگار میکشم و قول میدم به خودم تا یه ماه سیگار نکشم......امشب یک سر شوق و شورم

درخواست حذف اطلاعات
امشب در سر شوری دارمامشب در دل نوری دارمباز امشب در اوج آسمانمباشد رازی با ستارگانمامشب یک سر شوق و شورماز این عالم گویی دورماز شادی پر گیرم که رسم به فل رود هستی خوانم در بر حور و ملکدر آسمانها غوغا فکنمسبو بریزم ساغر شکنمامشب یک سر شوق و شورماز این عالم گویی دورمبا ماه و پروین سخنی گویموز روی مه خود اثری جویمجان یابم زین شب هامی کاهم از غم هاماه و زهره را به طرب آرماز خود بی خبرم ز شعف دارمنغمه ای بر لب هاامشب یک سر شوق و شورماز این عالم گویی...چه حالی دارم امشب...

درخواست حذف اطلاعات
سلام روزگار عجیب حس و حالی دارم امشب. قابل وصف نیست ...اصلا نمی دونم چی بنویسم...چی بگم؟؟!!!! ولی خوب حالیه...عالیه ..م ه... امشب همه جکها خنده دارن...همه کلیپها زیبان...همه محبتها قشنگن. امشب مرز خنده و گریه یه تار مو شده....حال غریبیه ...غریب اما اشنا... خیلی دوسش دارم ....شاید بخاطر شکر گذاریه ازته دل سرشب بود....هرچی هس ای خ که در این هستی شکرتتتتتت.......بیا ای خواب ..

درخواست حذف اطلاعات
بیا ای خواب .. بیا ای خواب درچشمم تو تاوقت سحر امشب مرا وقت ملاقات است با یارم دگر امشب صبا از زلف عنبر بوی او پیغام آورده ز بویش میرسد هردم مرا بوی ظفر امشب دلم از عشق میسوزد بسی هم میکشد شعله برون از ام آهی مثالش چون شرر امشب گهی فکرم تصور میکند آن صورت ماهش همان وقتی که چشمانم نظر سوی قمر امشب بدل رازی نهان دارم ولیکن با قمر گویم هلالش ابروی یاراست تصور سربسر امشب نگاهم بر قمر باشد ولی اشکم شده مانع به آسانی میسر نیست مارا یک نظر امشب سرشکم را...مردی که ندیده ام..

درخواست حذف اطلاعات
هرشب حوالی ساعت دو که در و پنجره ی تراس کوچک اتاقم را باز میکنم، بوی سیگار تند و ارزانی از تراس بالایی وارد ریه هایم میشود.. نفس میکشم.. عمیق.. بعد مینشینم و قیافه ی مردی که با نظم سیگار میکشد را تصور میکنم.. یک شب مردی لاغر است با چشم های گود و لباس های کهنه ای که به تنش زار میزند مردی که از فرط غم سیگار میکشد.. شب بعدش مرد چاقی است با ریش های درهم و اخلاقی گند.. مردی که از فرط عادت و فشار های عصبی ناشی از افکار و اخلاقش هی سیگار دود می کند.. امشب اما م...منــ|

درخواست حذف اطلاعات
سینا میگفت امشب حالم بده،اگه بزرگترین جسم دنیا یه کوه باشه من امشب دو تا کوه ک.یر.یم +من امشب سه تا کوه فلانم...شب قدر

درخواست حذف اطلاعات
آمد شب قدر و وقت دیدار ، امشب انگار خدا شده پدیدار امشب وقتی که ش ت بغض و جاری شداشک از یاد مبر منِ گرفتار ، امشب ولی صادقی ماس دعا...بیمار

درخواست حذف اطلاعات
برس دادم خدا بیمارم امشب نه از دنیا ، ز خود بیزارم امشب به دست ضجّه های سوز آور چنان با گریه خون میبارم امشب یزدان_ماماهانی...چقدر این آسمان شاد است امشب

درخواست حذف اطلاعات
چقدر این آسمان شاد است امشب خیال عشق، آباد است امشب به ساز ماه، می د ستاره خدا انگار داماد است امشب علی بیانی ٨؍۹؍۱۳۹۶...من آمدم که بگویم بهار میخواهم

درخواست حذف اطلاعات
بیا لباس خزان رابپوش امشب نیز و درعزای درختان بکوش امشب نیز من آمدم که بگویم بهار میخواهم و حرف های مرا پشت گوش ...امشب نیز بجنگ یک تنه تا قلب دشمنی که منم! سواربر تن اسبی چموش امشب نیز اگر که تشنه بمیرم فدای هردو لبت بیا و خون مراهم بنوش امشب نیز بهار دور و بر کوچه مان نمی پلکد بیا لباس خزان رابپوش امشب نیز...سلام بر عشق

درخواست حذف اطلاعات
15 تیر 97، یه تاریخ خاص بود واسه من. امشب خطبه ی عقد بین من و شکیب جاری شد تا بشیم زن و شوهر. همیشه جایگاه عقد رو از بیرون می دیدم. ولی امشب خودم اونجا نشسته بودم. امشب عروسی که بله می گفت من بودم. امشب من خانم شکیب شدم. خدا رو شکر. بالا ه با عشق ازدواج ....بنال ای نی

درخواست حذف اطلاعات
بنــال ای نی که من، نالانم امشب اسیـــــــری در دل، طوفانم امشب عزیزم رفتــــــه مـن ســر در گریبان ز این کـارش عــجب، گریانم امشب...