پیدا

برآستان جانان ترکی محم د رضا

برآستان جانان (تذکره )سعدی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )سعدی ☫ ۩۩۩ سخن ها دارم از دست تو در دل ولیکن در حضورت بی زبانم...برآستان جانان (تذکره )مولانا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )مولانا☫ ۩۩۩ ماییم که از باده ی بی جام خوشیمهر صبح مُنوریم و هر شام خوشیم گویند سرانجام ندارید شماماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم...برآستان جانان (تذکره) :حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :حافظ☫ ۩۩۩ نشان اهل خدا عاشقی ست با خود دارکه در مشایخ شهر این نشان نمی بینم...برآستان جانان (حافظ)علیه الرحمه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫برآستان جانان (حافظ)علیه الرحمه☫ ۩۩۩ ایّامِ گُل چو عمر به رفتن شتاب کرد ساقی به دَورِ بادۀ گلگون شتاب کنحافظ وصال می طلبد از رهِ دعا یارب، دعایِ خسته دلان مستجاب کن ( غزلیّات حافظ ) رآستان جانان (حافظ)علیه الرحمه...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای توخوش چمنی است عارضت خاصه که در بهار حُسن حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو...برآستان جانان (تذکره ) خاقانی

درخواست حذف اطلاعات
تا به رویش گرفته ام روزهجز به یادش نکرده ام افطار ۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره ) خاقانی ☫ ۩۩۩...برآستان جانان (تذکره )شهریار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )شهریار ☫ ۩۩۩ تو اگر به هر نگاهی ببری هزارها دلنرسد بدان نگارا که دلی نگاهداری...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ برو ای زاهد و بر دردکشان ده مگیرکه ندادند جز این تحفه به ما روز الستآن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیماگر از خمر بهشت است وگر باده مست...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ المنة لله که در میکده باز استزان رو که مرا بر در او روی نیاز استخم ها همه در جوش و وشند ز مستیوان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز استاز وی همه مستی و غرور است و تکبروز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز استبردوخته ام دیده چو باز از همه عالمتا دیده من بر رخ زیبای تو باز استدر کعبه کوی تو هر آن که بیایداز قبله ابروی تو در عین است...برآستان جانان (طریقت )مولانا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (طریقت )مولانا ☫ ۩۩۩ آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاستو آنکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست...برآستان جانان (تذکره )خیام

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )خیام ☫ ۩۩۩ برخیز و مخور غم جهان گذرانخوش باش و دمی به شادمانی گذراندر طبع جهان اگر وفائی بودینوبت بتو خود نیامدی از دگران...برآستان جانان (تذکره) :حکیم عمر خیام

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :حکیم عمر خیام ☫ ۩۩۩ ای چرخ فلک از کینه تستبیدادگری شیوه دیرینه تستای خاک اگر تو بشکافندبس گوهر قیمتی که در تستحکیم عمر خیام.....................................اکنون که گل سعادتت پربار استدست تو ز جام می چرا بیکار است می خور که زمانه دشمنی غدار است دریافتن روز چنین دشوار است خیام نیشابوری...برآستان جانان/ خیام

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫/ برآستان جانان/ خیام ☫ ۩۩۩ برخیز و بیا بُتا برای دل ماحل کن به جمال خویشتن مشکل مایک کوزه تا بهم نوش کنیمزان پیش که کوزه ها کنند از گل ما...برآستان جانان (مولانا )فیه ما فیه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫ برآستان جانان (مولانا )فیه ما فیه ☫۩۩ گفت: پیلی را آوردند بر سر چشمه ای که آب خورَد. خود را در آب می دید و می رمید. او می پنداشت که از دیگری می رمد. نمی دانست که از خود می رمد.همه اخلاق بد، از ظلم و کین و حسد و حرص و بی رحمی و کبر، چون در توست، نمی رنجی؛ چون آن را در دیگری می بینی، می رمی و می رنجی..."مولانا" / فیه ما فیه...دو بیتی :برآستان جانان (تذکره )طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )طریقت ☫ ۩۩۩ دَمسازوُموافق است عالی آغازبر درگه لایزال با راز وُ نیازآواز برآورند ای، بنده نوازفرجام جهان به طُرفه ایجازبساز ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...برآستان جانان / مولوی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫برآستان جانان (مولانا)نقاش☫ ۩۩۩ صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازموانگه همه بت ها را در پیش تو بگدازمصد نقش برانگیزم با روح درآمیزمچون نقش تو را بینم در آتشش اندازمتو ساقی خماری یا دشمن هشیارییا آنک کنی ویران هر خانه که می سازمجان ریخته شد بر تو آمیخته شد با توچون بوی تو دارد جان جان را هله بنوازمدر خانه آب و گل بی توست اب این دلیا خانه درآ جانا یا خانه بپردازم...برآستان جانان (مولانا)علیه الرحمه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫برآستان جانان (مولانا)علیه الرحمه ☫۩۩در هوس خیالِ او همچوخیال گشته ام اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر بَرم...برآستان جانان (تذکره) :فردوسی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :فردوسی ☫ ۩۩۩ بیا تا جهان را به بد نسپریمبه کوشش همه دست نیکی بریمنباشد همی نیک و بد پایدارهمان به که نیکی بود یادگار...برآستان جانان (تذکره) :مناجات خواجه عبدالله انصاری

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :مناجات خواجه عبدالله انصاری ☫ ۩۩۩ یا رب ز عشق سرمستم کن درعشق خودت نیست کن و هستم کناز هر چه ز عشق خود تهی دستم کن یک باره به بند عشق پابستم کن...برآستان جانان (فروغی)بسطامی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (فروغی)بسطامی ☫ ۩۩۩ ب به خواب شیرین نوشین لبش مکیدمدر عمر خود همین بود خواب خوشی که دیدم دوشم به وعده گفتا یک بوسه خواهمت دادجان را به نقد دادم، وین نسیه را یدم...برآستان جانان (تذکره)صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )صائب تبریزی ☫ ۩۩۩ هر شام ز ماه رمضان صبح امیدی استهر روز ازین ماه مبارک شب عیدی استهر آه جگرسوز که از برآیددر دامن صحرای جزا سایه‎ی بیدی استهر نوع ش تی که تو را روی نمایدچون موج درین بحر پر و بال جدیدی است...برآستان جانان (تذکره) :سعدی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :سعدی ☫ ۩۩۩ از من بگوى عالم تفسیر گوى راگر در عمل نکوشى نادان مفسرىعلم آدمیت است و جوانمردى و شرفو رنه ددى به صورت انسان مصورىبار درخت علم نباشد بجز عملبا علم اگر عمل نکنى شاخ بى برى...برآستان جانان ( شیخ اجل ) سعدی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩☫برآستان جانان ( شیخ اجل ) سعدی ☫۩۩۩ هر که را خاطر به روی دوست رغبت می کندبس پریشانی بباید بردنش چون موی دوست دیگران را عید اگر فرداست ما را این دمست روزه داران ماه نو بینند و ما ابروی دوست...برآستان جانان (خیام) نیشابوری

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (خیام) نیشابوری ☫ ۩۩۩ من می خورم و هر که چو من اهل بودمی خوردن من به نزد او سهل بودمی خوردن من حق ز ازل می دانستگر می نخورم علم خدا جهل بود__________________________________________________________________________________ یاد انقلاب بخیر در ادامه مطلب تصاویر ملاحظه شود...برآستان جانان (شیخ بهائی )علیه الرحمه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫برآستان جانان (شیخ بهائی )علیه الرحمه ☫۩۩ من یار طلب و او جلوه گه یارروزی که برفتند حریفان پی هرکار حاجی به ره کعبه و من طالب دیداراو خانه همی جوید و من صاحب خانه یعنی که تورا می طلبم خانه به خانه...طنز (برآستان جانان )طنز پردازان

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ طنز (برآستان جانان )طنز پردازان ☫ ۩۩۩ صبح هر روز مادرم غُر زدخواهرم هِی به من تلنگر زد که بیا زن بگیر آدم شوفارغ از غصّه های عالم شو که بیا زن بگیر پیر شدیبی نهایت بهانه گیر شدی زن نداری، عبوس و غمگینیزندگی را سیاه می بینی زن بگیری همیشه کیفوریاز غم و غصّه تا ابد دوری آسمان رنگ تازه می گیرداز تو دنیا اجازه می گیرد شاه داماد می شوی پسرمپادشاهی کن، ای تو تاج سرم شعر طنز خیلی جالب از ماجرای زن گرفتن یک شاعر طنز پرداز...برآستان جانان (تذکره) :مولانا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :مولانا ☫ ۩۩۩اهلِ می شوم ، جمله نیاز می شومسوی حِجاز می شوم باز مقابلم توییباده ی ناب می شوم ، شِعر و کِتاب می شومی ره خواب می شوم ، باز مقابلم توییهَمرهِ موج می شوم ، راهیِ اوج می شومفوج به فوج می شوم ، باز مقابلم توییسایه ی ماه می شوم ، در ته چاه می شومراهیِ راه می شوم ، باز مقابلم توییتوی رَواق می شوم ، کُنجِ اُتاق می شومبسته به طاق می شوم ، باز مقابلم توییاینهمه مَرد می شوم، مَخزنِ درد می شوم ت و سرد می شوم ، باز مق...برآستان جانان (قیصر)امین پور

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (قیصر)امین پور ☫ ۩۩۩سراپا اگر زرد و پژمرده ایمولی دل به پاییز نس ایم... چو گلدان خالی، لب پنجرهپُر از خاطرات ترک خورده ایم... اگر داغ دل بود، ما دیده ایم... اگر خون دل بود، ما خورده ایم... اگر دل دلیل است، آورده ایماگر داغ شرط است، ما برده ایمگواهی بخواهید، اینک گواه:همین زخم هایی که نشمرده ایم! ...دلی سربلند و سری سر به زیراز این دست عمری به سر برده ایم... قیصر امین پور...برآستان جانان هفت پند مولانا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان /هفت پند مولانا ☫۩۩۩ هفت پند مولاناشب باش : در پوشیدن خطای دیگرانزمین باش : در فروتنیخورشیدباش : در مهر و دوستیکوه باش : در هنگام خشم و غضبرودباش : در سخاوت و یاری به دیگراندریاباش : در کنار آمدن با دیگرانخودت باش : همانگونه که می نمایی..ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ:ﺍﻭل ﺁﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ...ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ…..همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!..چه سنگ ر...برآستان جانان (مولوی) فیه مافیه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫برآستان جانان (مولوی) فیه مافیه☫ ۩۩۩ ‏در قیامت ؛چون ها را بیارند در ترازو نهند !و روزه ها را همچنین . . !اما چون ؛محبّت را بیارند، محبت در ترازو نگنجد !پس اصل(عشق) محبت است . . !...برآستان جانان/شیخ اجل سعدی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫/ برآستان جانان/شیخ اجل سعدی ☫ ۩۩۩ ما گدایان خیل سلطانیم شهربند هوای جانانیمبنده را نام خویشتن نبود هر چه ما را لقب دهند آنیمگر برانند و گر ببخشایند ره به جای دگر نمی دانیمچون دلآرام می زند شمشیر سر ببازیم و رخ نگردانیمدیگران در هوای صحبت یار زر فشانند و ما سر افشانیممر خداوند عقل و دانش را عیب ما گو مکن که نادانیمهر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش هزاردستانیمتنگ چشمان نظر به میوه کنند ما تماشاکنان بستانیمتو به سیمای شخص می نگری ما در ...برآستان جانان (تذکره)ملک الشعرای بهار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )ملک الشعرای بهار ☫ ۩۩۩ ز من نگارم خبر نداردبه حال زارم نظر نداردخبر ندارم من از دل خوددل من از من خبر نداردکجا رود دل تا دلبرش نیستکجا پرد مرغ که پر نداردامان از این عشق فغان از این عشقکه غیر خون جگر نداردهمه سیاهی همه ج مگر شب ما سحر نداردامان از این عشق فغان از این عشقکه غیر خون جگر ندارد لطفاً در ادامه مطلب ملاحظه فرمائید محمد معروف به کمال المُلک نقاش ایرانی (۱۲۲۴ کاشان- ۱۳۱۹ نیشابور) یکی از مشهورترین و پر نفوذت...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زدشعری بخوان که با او رطل گران توان زدبر آستان جانان گر سر توان نهادنگلبانگ سربلندی بر آسمان توان زدقد خمیده ی ما سهلت نماید امابر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زددر خانقه نگنجد اسرار عشقبازیجام می مغانه هم با مغان توان زددرویش را نباشد برگ سرای سلطانماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زداهل نظر دو عالم در یک نظر ببازندعشق است و داو اول بر نقد جان توان زدگر ت وص خواهد دری گش...برآستان جانان (مولانا )علیه الرحمه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫برآستان جانان (مولانا )علیه الرحمه ☫۩۩۩جان و جهان دوش کجا بوده ای؟ نی غلطم، در دل ما بوده ای دوش ز هجر تو جفا دیده ام ای که تو سلطان وفا بوده ای آه که من دوش چه سان بوده ام آه که تو دوش که را بوده ای رشک برم کاش قبا بودمیچونک در آغوش قبا بوده ای زهره ندارم که بگویم تو ر من بیچاره چرا بوده ای؟ یار سبک روح، به وقت گریزتیزتر از باد صبا بوده ای بی تو مرا رنج و بلا بند کرد باش که تو بند بلا بوده ای رنگ رخ خوب تو آ گواستدر حرم لطف خدا بوده ای رنگ تو دار...برآستان جانان (تذکره) فردوسی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) فردوسی طوسی☫ ۩۩۩ زبان را نگهدار باید بدننباید روان را به زهر آژدنکه بر انجمن مرد بسیار گویبکاهد به گفتار خود آبرویدل مرد مطمع بود پر ز دردبه گرد طمع تا توانی مگردمکن دوستی با دروغ آزمایهمان نیز با مرد ناپاک رایدو گیتی بیابد دل مرد رادنباشد دل سفله یک روز شادستوده ی کو میانه گزیدتن خویش را آفرین گستریدشما را جهان آفرین یار بادهمیشه سر بخت بیدار بادکه بهر تو اینست زین تیره گویهنر جوی و راز جهان را مجویکه گر بازی به...جان جانان ...

درخواست حذف اطلاعات
مرا عهدیست با جانان ، که جانان جان من باشد ...از ان روز ازل جانان ، چونان جانان من باشد ...بگو با مدعی جانا ، که جانان پر بها باشد ...بهانه کی تواند که ، بهای جان من باشد ... اگر عهدم ش ت و جانانم دگر شد ... نمیخواهم که جانان ، جان من باشد ... چرا با هر بهانه جان و جانان جابجا گردند ... بگو با جان جانان او فقط جانان من باشد ......برآستان جانان (فردوسی)طوسی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫برآستان جانان (فردوسی)طوسی☫۩۩۩یکی را همه زُفتی و ابلهی ست یکی با دمندی و فرّهی ستبرین و برآن روز هم بگذرد خُنُک آنکه گیتی به بد نسپَرَد ( شاهنامه فردوسی بزرگ )...برآستان جانان (مولانا ) شمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩☫ برآستان جانان (مولانا ) شمس تبریزی☫۩۩۩ آنک بی باده کند جان مرا مست کجاستو آنک بیرون کند از جان و دلم دست کجاستو آنک سوگند خورم جز به سر او نخورمو آنک سوگند به ام اش ت کجاستو آنک جان ها به سحر نعره نند از اوو آنک ما را غمش از جای ببرده ست کجاستجان جان ست وگر جای ندارد چه عجباین که جا می طلبد در تن ما هست کجاستغمزه چشم بهانه ست و زان سو هوسی ستو آنک او در پس غمزه ست دل خست کجاست روشن دل بست و خیالات نمودو آنک در چنین دل بست کجاستعقل تا مست نشد چ...برآستان جانان (ایرج میرزا ) علیه الرحمه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩☫ برآستان جانان (ایرج میرزا ) علیه الرحمه☫ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺩ ﻫﻮﺍ ﺑﻮﺩﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺑﺴﭙﺮﺩﻧﺪﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺳﻢ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩ ؟ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﭙﺎﻭﻝ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮﻩ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪﺍین ها ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻏﻔﻠﺖ ﻭ بی حاﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ!ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﮑﺎﻧﺪﻧﺪﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﮒ ﻭ ﻧﻮﺍ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨ...برآستان جانان (تذکره )سنائی غزنوی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )سنائی غزنوی☫ ۩۩۩ ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خ نروم جز به همان ره که توام راه نماییهمه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویمهمه توحید تو گویم که به توحید سزاییتو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمیتو فضلی تو سزاوار ثنایینتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجینتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیاییهمه عزی و جلالی همه علمی و یقینیهمه نوری و سروری همه جودی و جزایی...مگہ میشہ کہ نباشے

درخواست حذف اطلاعات
همشـ دارمـ فکـ میکنمـ...