پیدا

برآستان جانان حافظ علیه الرحمه

برآستان جانان (حافظ)علیه الرحمه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫ برآستان جانان (حافظ)علیه الرحمه☫۩۩ ب به سیلِ اشک، رهِ خواب می زدم نقشی به یادِ خطِّ تو بر آب می زدمابرویِ یار در نظر و قه سوخته جامی به یادِ گوشۀ محراب می زدمهر مرغِ فکر کز سرِ شاخِ سخن بجَست بازش ز طُرّۀ تو مِضراب می زدمرویِ نگار در نظرم جلوه می نمود وز دور بوسه بر رخِ مهتاب می زدمچشمم به رویِ ساقی و گوشم به قولِ چنگ فالی به چشم و گوش در این باب می زدمنقشِ خیالِ رویِ تو تا وقتِ صبحدم بر کارگاهِ دیدۀ بی خواب می زدمساقی به صوتِ این غزلم کاسه ...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای توخوش چمنی است عارضت خاصه که در بهار حُسن حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو...برآستان جانان (تذکره) :حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :حافظ☫ ۩۩۩ نشان اهل خدا عاشقی ست با خود دارکه در مشایخ شهر این نشان نمی بینم...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ برو ای زاهد و بر دردکشان ده مگیرکه ندادند جز این تحفه به ما روز الستآن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیماگر از خمر بهشت است وگر باده مست...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ المنة لله که در میکده باز استزان رو که مرا بر در او روی نیاز استخم ها همه در جوش و وشند ز مستیوان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز استاز وی همه مستی و غرور است و تکبروز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز استبردوخته ام دیده چو باز از همه عالمتا دیده من بر رخ زیبای تو باز استدر کعبه کوی تو هر آن که بیایداز قبله ابروی تو در عین است...برآستان جانان ( حافظ)حباب وار براندازم از نشاط کلاه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (حافظ) علیه الرحمه☫ ۩۩۩ همای اوج سعادت به دام ما افتداگر تو را گذری بر مقام ما افتدحباب وار براندازم از نشاط کلاهاگر ز روی تو ع ی به جام ما افتد...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زدشعری بخوان که با او رطل گران توان زدبر آستان جانان گر سر توان نهادنگلبانگ سربلندی بر آسمان توان زدقد خمیده ی ما سهلت نماید امابر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زددر خانقه نگنجد اسرار عشقبازیجام می مغانه هم با مغان توان زددرویش را نباشد برگ سرای سلطانماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زداهل نظر دو عالم در یک نظر ببازندعشق است و داو اول بر نقد جان توان زدگر ت وص خواهد دری گش...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
برآستان جانان (تذکره )حافظ شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد بنده طلعت آن باش که آنی داردشیوه حور و پری گر چه لطیف است ولی خوبی آن است و لطافت که فلانی داردچشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب که به امید تو خوش آب روانی داردگوی خوبی که برد از تو که خورشید آن جا نه سواریست که در دست عنانی دارددل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی آری آری سخن عشق نشانی داردخم ابروی تو در صنعت تیراندازی برده از دست هر آن که کمانی دارددر ره عشق نشد به یقین محرم راز هر ی بر حسب فک...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب استیا رب این تأثیر ت در کدامین کوکب استتا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسدهر دلی از حلقه ای در ذکر یارب یارب است ___________________________ امروز شعر اصیل آیینی باید با صولت حیدری، جهل خوارج نهروانی مُدرن را نشانه بگیرد. خوارجی که با نقاب القاعده و و و ... به میدان آمده اند تا بار دیگر با به سرنیزه قرآن، حقیقت نبوی و عد علوی را شهید کنند و امت را و آواره....برآستان جانان (تذکره )سعدی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )سعدی ☫ ۩۩۩ سخن ها دارم از دست تو در دل ولیکن در حضورت بی زبانم...برآستان جانان (تذکره )مولانا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )مولانا☫ ۩۩۩ ماییم که از باده ی بی جام خوشیمهر صبح مُنوریم و هر شام خوشیم گویند سرانجام ندارید شماماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم...برآستان جانان (تذکره ) خاقانی

درخواست حذف اطلاعات
تا به رویش گرفته ام روزهجز به یادش نکرده ام افطار ۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره ) خاقانی ☫ ۩۩۩...برآستان جانان (تذکره )شهریار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )شهریار ☫ ۩۩۩ تو اگر به هر نگاهی ببری هزارها دلنرسد بدان نگارا که دلی نگاهداری...برآستان جانان (طریقت )مولانا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (طریقت )مولانا ☫ ۩۩۩ آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاستو آنکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست...برآستان جانان (تذکره )خیام

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )خیام ☫ ۩۩۩ برخیز و مخور غم جهان گذرانخوش باش و دمی به شادمانی گذراندر طبع جهان اگر وفائی بودینوبت بتو خود نیامدی از دگران...حضرت حافظ می فرمایند:

درخواست حذف اطلاعات
دلا در عاشقی ثابت قدم باش که در این ره نباشد کار بی اجر.... "حافظ علیه الرحمه"...برآستان جانان (تذکره) :حکیم عمر خیام

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :حکیم عمر خیام ☫ ۩۩۩ ای چرخ فلک از کینه تستبیدادگری شیوه دیرینه تستای خاک اگر تو بشکافندبس گوهر قیمتی که در تستحکیم عمر خیام.....................................اکنون که گل سعادتت پربار استدست تو ز جام می چرا بیکار است می خور که زمانه دشمنی غدار است دریافتن روز چنین دشوار است خیام نیشابوری...برآستان جانان/ خیام

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫/ برآستان جانان/ خیام ☫ ۩۩۩ برخیز و بیا بُتا برای دل ماحل کن به جمال خویشتن مشکل مایک کوزه تا بهم نوش کنیمزان پیش که کوزه ها کنند از گل ما...برآستان جانان (مولانا )فیه ما فیه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫ برآستان جانان (مولانا )فیه ما فیه ☫۩۩ گفت: پیلی را آوردند بر سر چشمه ای که آب خورَد. خود را در آب می دید و می رمید. او می پنداشت که از دیگری می رمد. نمی دانست که از خود می رمد.همه اخلاق بد، از ظلم و کین و حسد و حرص و بی رحمی و کبر، چون در توست، نمی رنجی؛ چون آن را در دیگری می بینی، می رمی و می رنجی..."مولانا" / فیه ما فیه...دو بیتی :برآستان جانان (تذکره )طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )طریقت ☫ ۩۩۩ دَمسازوُموافق است عالی آغازبر درگه لایزال با راز وُ نیازآواز برآورند ای، بنده نوازفرجام جهان به طُرفه ایجازبساز ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...برآستان جانان / مولوی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫برآستان جانان (مولانا)نقاش☫ ۩۩۩ صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازموانگه همه بت ها را در پیش تو بگدازمصد نقش برانگیزم با روح درآمیزمچون نقش تو را بینم در آتشش اندازمتو ساقی خماری یا دشمن هشیارییا آنک کنی ویران هر خانه که می سازمجان ریخته شد بر تو آمیخته شد با توچون بوی تو دارد جان جان را هله بنوازمدر خانه آب و گل بی توست اب این دلیا خانه درآ جانا یا خانه بپردازم...برآستان جانان (تذکره) :فردوسی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :فردوسی ☫ ۩۩۩ بیا تا جهان را به بد نسپریمبه کوشش همه دست نیکی بریمنباشد همی نیک و بد پایدارهمان به که نیکی بود یادگار...برآستان جانان (تذکره) :مناجات خواجه عبدالله انصاری

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :مناجات خواجه عبدالله انصاری ☫ ۩۩۩ یا رب ز عشق سرمستم کن درعشق خودت نیست کن و هستم کناز هر چه ز عشق خود تهی دستم کن یک باره به بند عشق پابستم کن...برآستان جانان (تذکره)صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )صائب تبریزی ☫ ۩۩۩ هر شام ز ماه رمضان صبح امیدی استهر روز ازین ماه مبارک شب عیدی استهر آه جگرسوز که از برآیددر دامن صحرای جزا سایه‎ی بیدی استهر نوع ش تی که تو را روی نمایدچون موج درین بحر پر و بال جدیدی است...برآستان جانان (تذکره) :سعدی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :سعدی ☫ ۩۩۩ از من بگوى عالم تفسیر گوى راگر در عمل نکوشى نادان مفسرىعلم آدمیت است و جوانمردى و شرفو رنه ددى به صورت انسان مصورىبار درخت علم نباشد بجز عملبا علم اگر عمل نکنى شاخ بى برى...برآستان جانان (خیام) نیشابوری

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (خیام) نیشابوری ☫ ۩۩۩ من می خورم و هر که چو من اهل بودمی خوردن من به نزد او سهل بودمی خوردن من حق ز ازل می دانستگر می نخورم علم خدا جهل بود__________________________________________________________________________________ یاد انقلاب بخیر در ادامه مطلب تصاویر ملاحظه شود...طنز (برآستان جانان )طنز پردازان

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ طنز (برآستان جانان )طنز پردازان ☫ ۩۩۩ صبح هر روز مادرم غُر زدخواهرم هِی به من تلنگر زد که بیا زن بگیر آدم شوفارغ از غصّه های عالم شو که بیا زن بگیر پیر شدیبی نهایت بهانه گیر شدی زن نداری، عبوس و غمگینیزندگی را سیاه می بینی زن بگیری همیشه کیفوریاز غم و غصّه تا ابد دوری آسمان رنگ تازه می گیرداز تو دنیا اجازه می گیرد شاه داماد می شوی پسرمپادشاهی کن، ای تو تاج سرم شعر طنز خیلی جالب از ماجرای زن گرفتن یک شاعر طنز پرداز...برآستان جانان (تذکره) :مولانا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :مولانا ☫ ۩۩۩اهلِ می شوم ، جمله نیاز می شومسوی حِجاز می شوم باز مقابلم توییباده ی ناب می شوم ، شِعر و کِتاب می شومی ره خواب می شوم ، باز مقابلم توییهَمرهِ موج می شوم ، راهیِ اوج می شومفوج به فوج می شوم ، باز مقابلم توییسایه ی ماه می شوم ، در ته چاه می شومراهیِ راه می شوم ، باز مقابلم توییتوی رَواق می شوم ، کُنجِ اُتاق می شومبسته به طاق می شوم ، باز مقابلم توییاینهمه مَرد می شوم، مَخزنِ درد می شوم ت و سرد می شوم ، باز مق...برآستان جانان هفت پند مولانا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان /هفت پند مولانا ☫۩۩۩ هفت پند مولاناشب باش : در پوشیدن خطای دیگرانزمین باش : در فروتنیخورشیدباش : در مهر و دوستیکوه باش : در هنگام خشم و غضبرودباش : در سخاوت و یاری به دیگراندریاباش : در کنار آمدن با دیگرانخودت باش : همانگونه که می نمایی..ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ:ﺍﻭل ﺁﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ...ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ…..همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!..چه سنگ ر...برآستان جانان/شیخ اجل سعدی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫/ برآستان جانان/شیخ اجل سعدی ☫ ۩۩۩ ما گدایان خیل سلطانیم شهربند هوای جانانیمبنده را نام خویشتن نبود هر چه ما را لقب دهند آنیمگر برانند و گر ببخشایند ره به جای دگر نمی دانیمچون دلآرام می زند شمشیر سر ببازیم و رخ نگردانیمدیگران در هوای صحبت یار زر فشانند و ما سر افشانیممر خداوند عقل و دانش را عیب ما گو مکن که نادانیمهر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش هزاردستانیمتنگ چشمان نظر به میوه کنند ما تماشاکنان بستانیمتو به سیمای شخص می نگری ما در ...