پیدا

تاب طریقت

دوبیتی (طریقت) رسم محبّت

درخواست حذف اطلاعات
مرا رسم محبّت می دهد یاد سیه چشمی بکار خویش مرا از یادمی برد آ ِ کارهم او رسم (طریقت) یاد می داد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩ ۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت) رسم محبّت ☫ ۩۩۩...دوبیتی ،صلح و (طریقت) شور وُ شوق

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی >صلح و (طریقت)شور وشوق ☫ ۩۩۩ ننگ وُ جنگ از مَرز ایران دور باد ماتم وُ بیداد خغرافیامان دور بادصلح و (طریقت) شور وُ شوقناخوشی از مُلک شیران دور باد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...هدف اهل (طریقت)روش اهل وفاست

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ هدف اهل (طریقت)روش اهل وفاست☫ ۩۩۩ تیشه ات پیشه ء عشقست کنون درسر ماستاین همان مشعل نورست که در خانه رواستبه صفایی که تود یش گرفتی قسم ،ای ماه جبینهدف اهل ( طریقت)روش اهل وفاست۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...اهل (طریقت)اند به شعری سروده اند

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫دوبیتی : اهل(طریقت)اند به شعری سروده اند ☫۩۩ آن سر خوشان همه ره س اند این مهوشان همه باده خورده اند تا روز وصل ثانیه ها را شمرده اند اهل (طریقت)اند به شعری سروده اند ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...جرعه ای از اهل (طریقت) شنو

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ جرعه ای از اهل (طریقت)شنو☫ ۩۩۩ بشو از ین ورطه و آگاه شو مردِ رهِ، وادی این راه شو شعبده بازیست در این مضحکهباز چه بازیبست ؟درین معرکهچنگ درین به جائی مزنرِنِگ درین نوائی مزنجرعه ای از اهل (طریقت) شنو مصرعی از بزم حقیقت شنو ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...اشعار (طریقت )دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ اشعار (طریقت )دوبیتی ☫ ۩۩۩ با حضرت عشق ه نم امشبدُردی کش جام انگبینم امشبسلطان ازل ز آید بیرونتردید مکن که بر یقینم امشب ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...قبله ای اهل (طریقت) شد خَم اَبروی تو

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ /(قبله ی اهل (طریقت) شد خم ابروی تو (دوبیتی ☫۩۩۩ گر قبول افتد به سوی قبله ات روزو شب با شوق رویت میکنم راز و نیاز قبله ای اهل (طریقت) شد خَم اَبروی تو در قنوتم دل دعا می کردباشم سرفراز .۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی (زلف چلیپا)طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (زلف چلیپا)طریقت☫ ۩۩۩ بسکه زَدم، شانه بَر زلفِ چلیپای عشقمی بَرَد از دل قرار، طُرّه ی زیبای عشقدر شبِ مهتابِ عشق، منتظرِم منتظربلکه بگیرم بغل، قامتِ رعنای عشق ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...حرف گزاف (طریقت)

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ حرف گزاف (طریقت )خُلدستان ☫ ۩۩۩ ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی (طریقت)نزول این سروده ها مثال وحی ناب شد

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫وبیتی (طریقت)نزول این سروده ها مثال وحی ناب شد ☫۩۩ تمام خط نوشته ها یکی یکی به قاب شدقرین سوره تک بِتک سوارِخوش رکاب شد نزولِ این سروده هامثال وحی ناب شدتمام پیچ وتاب ها کتاب شد حساب شد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
با ما دل نازک تو یکدست نشدهمدرد غمی که بوده و هست نشد در جام دلم (طریقت) اصل، نشد صد خمره ریختم، مست نشد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩ ۩۩۩ ☫دوبیتی ☫ ۩۩۩...باعشق(طریقت )خُلدستان

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ باعشق(طریقت )خُلدستان ☫ ۩۩۩ ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...کلید گنج مقصودم (طریقت) نیک پیوندی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ کلید گنج مقصودم (طریقت)نیک پیوندی ☫ ۩۩۩ سخن با یار می گفتم حدیث آرزومندیخطاب آمد که عاشق شو به الطاف خداوندیدعا با شعر موُزون شد کلید گنج مقصود مکلید گنج مقصودم (طریقت) نیک پیوندی ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...خاموشی و آرامشت از شهر (طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ خاموشی و آرامشت از شهر (طریقت ) ☫ ۩۩۩ ای خاک طرب خیزِ من ای بادهِ میِ نوشای خاطرۀ زخمی من شهر فراموش هستند درختان تو در برف وشانسرچشمه شکوفا شده،پُر غلغل پُر جوش چون سیل به ویرانی ات افکند پری روززخمی که وشان شده از خاک وطن جوش البته که ویرانی ات آغاز جنون استای شعلۀ پ ر شده، ای ۀ خاموش دلبر به طرب کوش که فرمود مرا پیر ای یاد فراموش، قدح نوش قدح نوش خاموشی و آرامشت از شهر (طریقت)ای قله یل در آغوش در آغوش ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محم...این(طریقت ) در دل تاریخ قابت می کند

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫این(طریقت ) در دل تاریخ قابت می کند ☫ ۩۩۩ ساز وُ آهنگی که لالائی بخوابت می کندشعر می آید به آسانی ابت می کنداین اب آباد ،آباد است وُ بسفال حافظ باز با نظمی مجابت می کند می ش تی کاش با حرفی سکوتم را که آهسختی هر شیشه را سنگی اجابت می کندخمره خمره دردها را میسپارم زیر خاکمی سپارم شیشه ها راچون ت می کند زندگی بی شعر یا مُردن زعشق وُ عاشقیاین (طریقت) در دل تاریخ قابت می کند ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...آری ازعشق(طریقت) غزلی باید گفت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ آری ازعشق(طریقت) غزلی باید گفت ☫ ۩۩۩ آری از عشق فقط درد و دلی مانده وُ بَس شاعرِ سوختهء سنگدلی مانده وُ بَس غزل نیمچه ای پشت غزل باید گفت از خداحافظیش یک غزلی مانده وُ بَس غم دل را به ص سونِ ملامت شنویسُخن عشق زاَحلی عسلی مانده وُ بَس مثنوی گفته ام و عاقبتش باران شددر نهایت سخن وُ اشک تری مانده وُ بَس آری از عشق (طریقت) غزلی باید گفت آری از عشق فقط شعر طبی مانده وُ بَس ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی (طریقت)اشعار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫دوبیتی (طریقت)اشعار☫۩۩شعر می سازم برایت نغمه ای آواز هم باسرانگشتان کِشم در های ساز هممایهء ماهور باشد ، گه دوبیتی چارگاه شور می سازد(طریقت)گوشهء شهناز هم ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...با راهیان اهل (طریقت) گذر توان

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ با راهیان اهل (طریقت) گذر توان ☫ ۩۩۩ همواره کوچۀ رندان گذر توان با داروی نشاط گمان بیشترتوان یک جرعه سر کشیم از آن داروی نشاطچندین هزار وسوسه از سر بدر تواندل را بدست مطرب و معشوق می دهیمزنهار فکر نیک و بد و خیر و شر توانبی ادعا به دفع قضا و بلاشدندستِ دعابه دفع قضا و قدر توانزاهد بما نصیحت بیهوده می کنداز باده نگذریم و ز ساقی حذر توانبا اختلاف مبدأ برهان ما و شیخاین تجربت نبایدوباید دگر توانیکباره راه زهد سپردیم وگُم شدیمبا راهیانِ اه...دوبیتی (طریقت)اشعار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)اشعار ☫ ۩۩۩ جان درتن من زِسعیِ ساقی مانده هر چند نفس به اتفاقی مانده ازباده (طریقت) قدحی بیش نماند روحی که نبود ، رفت باقی مانده ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...لیلی اهل (طریقت) شود او در پرواز

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ لیلی اهل (طریقت) شود او در پرواز ☫ ۩۩۩ صورت شعر درخشنده نبود از آغازچهره در چهره نبود این همه راز هاتفی گفت چرا اهل دلی پیدا نیست؟هست پیدا زمانی که برافتد ایجاز شرح ایجاز نمودن که هراسان طلبد با غمی ژرف شود خاطر شاعر دمساز نیست دمساز برآن وعده که بنمودی دوش رفت باید به قراری همه در شیب و فراز راه مجنون همه از وادی جان می گذردلیلی اهل (طریقت) شود او در پرواز ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی (طریقت )اشعار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩☫ دوبیتی (طریقت )اشعار ☫۩۩۩ ***** نقشِ شاعر، نَقشه ای کمرَنگ نیستدَر حــَقیقـَت،شعر را اَورَنگ نیست درشریعت رسم وُ راه بهترین تابندگی بهترازشعر(طریقت) واژه در فرهنگ نیست ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه0 جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...در گفتگوی اهل(طریقت)هنر شوی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ در گفتگوی اهل (طریقت) هنر شوی ☫ ۩۩۩ ای بی هنر بکوش که صاحب هنر شویهمت بلندار که مردِ سحر شویهرخُفته را که بِخُسبد سزای اوستبر وی بگو که عمرگران را هدر شویصوت هَزار هست و امید وصال نیستصوت حجاز اگرچه که زیر و زبر شویعمر دراز در پس حرفی نهفته استدر طول عمر بکوش گهی راهبر شویای زخمه زخمه دل از خون دل ببنددیگر قرار نیست کزین باخبر شوی ذکر سکوت ص شنیدنی استدر گفتگوی اهل(طریقت)هنر شوی ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...چراغ اهل(طریقت) کجاو آفتاب کجا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩☫چراغ اهل(طریقت)کجا و آفتاب کجا ☫۩۩۩ ناب کجا و من اب کجاسماء وعظ کجا وبربط رباب کجاچراغ اهل(طریقت) کجاو آفتاب کجاببین تفاوت مسکین کجاب کجا ۩#خــُلدستان طریقت (صفحه جدید)۩# محمد مهدی #طریقت...اهل(طریقت) اگرچه بسی مُدعا کنند

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ اهل (طریقت) اگرچه بسی مدعا کنند ☫ ۩۩۩ چون راه چاره نیست، به آهی مرا بسازآری، بساز گاه به گاهی مرا بسازدرد دل تو را چه ی گوش می کند ؟ای چاره سازِراه! به راهی مرا بسازدستت که چو پریشان نگاه کن از دوردور ها به نگاهی مرا بساز سرمستی صواب اگر کارساز نیستگاهی به آه بعد نگاهی مرابسازاهل(طریقت) اگرکه بسی مُدعا کنند بی مُدعا به نیم نگاهی مرابساز ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...پیغام(طریقت)ازبهر دمند

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ پیغام(طریقت)ازبهر دمند ☫ ۩۩۩ نوروز کتابست، ماه رمضانستایام صیام است برگشته به جانستدآریم حلاوت هنگام تلاوتایام بهارست در ومکانستچون سیلی آگاهی بر گوش گران مادر ماه دلآرا، چون بانگ اذانست چون عقل بکار ست،از عشق ببارست گویا همه«بسمل» چون وِرِد زبانستشیرینی تکرار دارد همه اوقاتاین تک تک اوقات تکرارچسانست پیغام (طریقت)از بهر دمندپیغام خداوند بهر همگانست ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩ ۩۩۩ ☫ پیغام(طریقت)ازبهر دمند...ای (طریقت )یک نفر می آید وشاعر کجاست

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ ای (طریقت )یک نفر می آید وشاعر کجاست ☫ ۩۩۩ صبح روزی پشت در می آید و شاعر کجاست قصه دنیا به سر می آید و شاعر کجاست عده ای دلواپس این پا و آن پا می کنند کاری از من نیزبر می آید و شاعر کجاست بعد ها اطراف جای شب نشینی هایمان بــوی شبنم های زرمی آید و شاعر کجاست خواب و بیداری، خدایا بازهم در می زنند نامه هایم از سفر می آید و شاعر کجاست در خیابان، در اتاقم، روی کاغذ، پشت میز شعر تازه آنقدر می آید و شاعر کجاست بعد ها وقتی کـه تنها خاطراتم مانده است ...دو بیتی :برآستان جانان (تذکره )طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )طریقت ☫ ۩۩۩ دَمسازوُموافق است عالی آغازبر درگه لایزال با راز وُ نیازآواز برآورند ای، بنده نوازفرجام جهان به طُرفه ایجازبساز ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫دوبیتی ☫ ۩۩۩ برخیز ز خواب تا ی بخوریمزان پیش که از زمانه ت بخوریم کاین چرخ ستیزه جوی ناگه روزیمُهلت ندهد(طریقت) آبی بخوریم ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...من شاعرم و شدم اهل طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ من شاعرم و شدم اهل طریقت☫ ۩۩۩ من شاعرم وُ شعر مرا نغمه سرا کرددرانجمن شیفتگان شیفتهء بزم وفا ن شاعرم وُ شعر بود مذهب و دینمشعر آمد و در مسلک ماشور به پا ن شاعرم وُ شعر بود عینِ وجودمشعر آمد و این سلسله راقبله نما ن شاعرم وُ دل به هوسها نسپارمشعرِ ازلی تابه اَبد رو به خدا ن شاعرم و شعر بُود جلوه روحمشعر آمد و ما را ز کرم کامروا ن شاعرم وُعشق جمالِ ازلی بودآن نورِ اَبد خوش اثری در شُعرا ن شاعرم وُ شعر مرا خوب برافروختشعر آمد و با سوختگان صد...زندگی باید کرد (نثر ارائه مطلب )طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ زندگی باید کرد (نثر ارائه مطلب )طریقت☫ ۩۩۩ زندگی ات را طی کن و آنگاه که به بلندترین قله هایش رسیدی لبخند خود را نثار سنگریزه های کن که پایت را اشیدند زندگی در پی پیمودن قله هاست زیرا زندگی باید کرد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫دوبیتی ☫ ۩۩۩ تا چند اسیر عقل هر روزه شویمدر عمر چه صد ساله چه یکروزه شویم در ده تو پیاله را (طریقت) زین پس چون خاک گِلِ کوزه گران کوزه شویم ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...تمام عمر، (طریقت)، چو من گذرهرگز

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ تمام عمر (طریقت) چو من گذر هرگز☫ ۩۩۩ السلام علیک یا المومنین علی بن طالب (ع)کنار من صدف دیده پر گهر هرگز به پیش چشم یتیمان پدر پدرهرگز توان دیدن اشک یتیم در من نیستنثار من جان علی شررهرگز اگر چه قاتل من سخت کرده بی لطفی به چشم خشم به مهمان من نظرهرگز اگر چه بال و پر ک ن کوفه ش ت شما چو مرغ، سر خود به زیر پرهرگز از آن ابه که شب ها گذرگه من بود بدون سفره ی ما و نان گذرهرگز به پیرمرد جذامی سلام من ببرید ولی ز مرگ من او را شما خبرهرگز ز کوچه ای که گ...بهمن عشقت چنان بر این (طریقت)تاخته

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ بهمن عشقت چنان براین (طریقت)تاخته☫ ۩۩۩ فصل فروردینِ ماهت را زیارت می کنم مولِد اردیبهشتت راعبادت می کنممیرسد داد با عشاق بزم بیدلیتیر مژگان سیاهت را قرائت می کنمگرمی مردادِ عشقت را زدم خُرما پَزون گرمی شهریورت را پرحلاوت می کنم اول مهر آمدو غایب ترین ماهم شدیجمله هایم را به آبانت شکایت می کنمآمده آذر ولی از سوزِ سرماباک نیست با قلم دیماه را مهمانسرایت می کنمبهمن عشقت چنان بر این (طریقت)تاختهتابه، اسفند،کآ دودی به غارت می کنم ۩خــُل...(طریقت) در پی شب زنده داری

درخواست حذف اطلاعات
الهی باغ را بی آب مگذار ۩۩۩☫ (طریقت)در پیِ شب زنده داری ☫۩۩۩ الهی باغ را بی آب مگذار به چشم عاشقانت خواب مگذار(طریقت) در پی شب زنده داری شبی را بی مِی وُمهتاب مگذار ۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی #طریقت...ای اَهل(طریقت) بجز از عشق مبازید

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩☫ ای اهل (طریقت)بجز از عشق ،مبازید ☫۩۩۩ آشفته تر ازین سر سو من چیستبش ته ولی خسته تراز من به جهان نیستگفتیم بشوییم به عشق از همه دلهاغم دنیاغم شد غم عشقش نتوان بی رخ او زیستمژگان بلندش که نگهبان نگاه استبنشسته بر این بجز وصل دوا نیستبر لوح دلم نقش نگاهش قمری هستآلوده عشقیم ، تعلق نپذیریم ، رهائیستدر مبحث عشق است که شاگرد نداردبازار ادی است ولی باز توان زیستای اَهل(طریقت) بجز از عشق مبازیدمعشوق شما لایق هر بی هنری نیست ???????? ۩#خــُلدستان ط...شرح حالِ ما (طریقت) باز اِکران می شود

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ شرح حالِ ما (طریقت)باز اِکران می شود ☫ ۩۩۩ شک ندارم زندگانی باز جبران می شودماه پشتِ ابرها مهتابِ تابان می شود یار دیدم شاخه هائی از گلستانی بدستشرح این نیکو ملاقاتم ،گلستان می شودمی شود رنگین کمان باران در، دریاکنار ابر هایِ تیره بی شک سیل باران می شودمی شود روزی که شعرم گل کند در بوستانبعد از آن این بوستان گ ار،درمان می شود مستند هائی که می سازند بهر سی نما شرح حالِ ما (طریقت) باز اِکران می شود ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمه...پیغام(طریقت)ازبهر دمند

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ پیغام(طریقت)ازبهر دمند ☫ ۩۩۩ نوروز کتابست، ماه رمضانستایام صیام است برگشته به جانستدآریم حلاوت هنگام تلاوتایام بهارست در ومکانستچون سیلی آگاهی بر گوش گران مادر ماه دلآرا، چون بانگ اذانست چون عقل بکار ست،از عشق ببارست گویا همه«بسمل» چون وِرِد زبانستشیرینی تکرار دارد همه اوقاتاین تک تک اوقات تکرارچسانست پیغام (طریقت)از بهر دمندپیغام خداوند بهر همگانست ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩ ۩۩۩ ☫ پیغام(طریقت)ازبهر دمند...دوبیتی (طریقت) شاعرِ اردبهشت است

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫ دوبیتی (طریقت) شاعرِ اردبهشت است ☫۩۩ زمین در گردش نوری سرشت است بساط شادی و شوری نوشت است نسیمِ دلکشِ پایان اسفند(طریقت) شاعرِ اردیبهشت است ۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی طریقت...صنم (طریقت )دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫صنم (طریقت )دوبیتی ☫ ۩۩۩ شکوه ء گُل، به صبا کرد صنم که، چه ها:با دلِ ما کرد صنم آذر، به طرب می آورد عطرِ گل بوته رها کرد، صنم ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت...آ بیان نغز (طریقت) کلام جان

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ آ بیان نغز (طریقت)کلام جان ☫ ۩۩۩ کو دوستی ؟که راز دلم را بیان کنمکو همدمی؟ که شکوه از این و از آن کنمتنها درختِ دشت و بیابانِ وحشتمهرگز نبوده برگ و بری تا عیان کنماشکم بروی چهره ء من درد می سرودبا این سرود راز غمت را بیان کنمگویا کلام محض نیاید به فکر و وهمتا روی دل بجانب آن بی نشان کنمشد جلوه گر در آیئنه ی ذات آدمیبا چشم دل نظر به خدا جاودان کنمای جاودان جان ز دو عالم گسسته امتا روی جان به قبله ی صاحبدلان کنمنوشیده ام محبت ز جام دلجان را ن...عشاق طلسمات (طریقت) قبسانیم

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ عشاق طلسمات (طریقت) قبسانیم ☫ ۩۩۩ با داشتنِ میل و هوس بی هوسانیم با ناله و اندوه و محن هم نفسانیم سرمست ز دیدارم و پیمانه کش عشقفارغ ز میِ و میل و هوسانیم صیاد مکن سعی که پرواز نمایمعمریست گرفتار به کُنجِ قفسانیم ای قافله سالارِ غمِ عشق، نما رحماز قافله عشق تو وامانده انیم در دیده صاحب نظران شاخِ امیدمهر چند که بی قدر تر از خار و خسانیم در قافله عمر ز دل ناله برآمدآهسته که دلخسته ز بانگِ انیم صابر شده ام آتشِ عشق است مقدسعشاق طلسمات (طری...