پیدا

تنبیه

نقش تنبیه درتربیت ک ن(سارا )

درخواست حذف اطلاعات
ازقدیم الایام تاکنون اغلب خانواده هاافکارغلط واشتباهی درتربیت کودک خودپرورانده وبه کارگرفته ومیگیرندکه به آن میتوان اشاره کرد.تنبیه دراصل مجازاتی است که درموردشخص کودک به کارگرفته، برای دوری ازخطاوبه راه درست سوق دادن.والدین بایدمتوجه این گونه رفتارهاکه باعث لطمات جبران ناپذیری به روح وجسم کودک واردمی کنندباشندچه ب ه باتنبیه بدنی هیچ کمکی به خوددرزمینه ی تربیت کودک ن د.دیگران معتقدندکه بدون تنبیه هیچ گونه تربیتی نمی توان امکان پذیرب...کودک ازاری

درخواست حذف اطلاعات
✅١٧ مورد از مصادیق کودک آزاری ۱- قرار دادن کودک در مکان های ترسناک؛ ۲- محروم ک ن از بازی و تفریح؛ ۳- تنها گذاشتن کودک در منزل؛۴- ا اج از منزل و طرد کودک؛۵- اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک؛۶- عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک؛۷- مس ه و ایجاد حس حقارت در کودک؛۸- طرد و آزار کودک با ت غیر دلخواه؛۹- سرزنش و ملامت کودک در حضور دیگران؛۱۰- به توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک؛۱۱- بهره کشی و توقعات نا معقول از کودک؛ ۱۲- استفاده از کودک برای تحریک ...سبک های فرزند پروری زیگلمن

درخواست حذف اطلاعات
زیگلمن روشهای ارتباطی والدین و فرزندان را به چهار قسمت کلی تقسیم کرده است: 1- والدین مقتدر 2- والدین مستبد 3- والدین سهل گیر 4- والدین مسامحه گر یا بی اعتنا که در زیر ویژگی های هر یک از آنها را مورد بحث قرار می دهیم. والدین مقتدر : والدین مقتدر انعطاف پذیر و مطالبه کننده هستند. آنها بر روی فرزندانشان کنترل اعمال می کنند اما در عین حال پذیرنده و پاسخ دهنده نیز هستند. به طور پیوسته آن قوانین را اجرا می کنند. آنها همچنین دلیل و منطق این قوانین و محدودی...سبک های فرزندپروری از دیدگاه گوردن

درخواست حذف اطلاعات
گودرن والدین را بر اساس نوع رفتار با کودک به سه دسته تقسیم کرده است: 1- والدین برنده: والدین برنده آن هایی هستند که می خواهند به هر نحوی در رابطه و تلاش بین خود و ک ن برنده شوند. این والدین عقاید و نظرات خود را به ک ن تحمیل می کنند، برای آن ها تا حد امکان محدودیت قائل می شوند، دستور می دهند و آن ها را به شدت تنبیه می کنند. این گونه والدین به نیازهای کودک توجهی ندارند. تضاد بین کودک و والدین همیشه به نفع والدین تمام می شود. آنان معتقدند برای اینکه ک ن...چگونه به ک ن خیابانی کمک کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات
چگونه به ک ن خیابانی کمک کنیم؟ نویسنده: شبنم صبحگاهی - ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ «من نمی تونم به همه کمک کنم، ولی هر میتونه به یه نفر کمک کنه» . ک ن خیابانی ک نی هستند که ما روزانه خواسته و نا خواسته با آنها رو به رو هستیم، درست زمانی که پشت چراغ قرمز، در گرمای ماشینمون نشستیم و با انبوهی از فکر و خیال منتظر سبز شدن چراغ... ک ن منتظر قرمز شدن هستن و خوشحال، ما منتظر شبز شدن ... بله تفاوت ما درست به اندازه قرمز و سبز شدن چراغهاست ... تفوت ما در رفتن ها و ماندن هاست.....دیدگاه رفتاری - اجتماعی در رشد اخلاقی

درخواست حذف اطلاعات
به خلاف رویکرد هـای شـناختی و تحلیـل روانـی کـه پایـه هـای رشـد اخلاقـی را بـه ترتیـب , به حوزه های ذهنی و روانی - مربوط می دانند, رویکرد های رفتارگرایی و یادگیری اجتمـاعی چگونگی رفتار اخلاقی و نحوة یادگیری آن در ک ن و نوجوانـان را پایـة مطالعـات خـود قـرار می دهند. برای توضیح و تبیین چگونگی و چرایی یادگیری رفتارهـای اخلاقـی معـین و تفاوت هـای رفتار اخلاقی در ک ن و نوجوانان, در این نظریه ها از فرآیند های شناخته شدة تقویت و تنبیـه و تقلید استف...نظریه رشد اخلاقی گیلیگان

درخواست حذف اطلاعات
گلیگان نظریه ی خود را در انتقاد از کلبرگ به دلیل جبهه گیری او بر علیه ن، ابراز داشت، او متذکر شد که کلبرگ مراحل خود را انحصارا از طریق مصاحبه با پسران تدوین کرده و براین باور بود که این امر، اشکارا بیانگر توجیهی مردانه از قضیه است. برای مردان ، افکار اخلاقی پیشرفته ، در حول قواعد، حقوق و اصول مجرد انتزاعی دور می زند و نقطه ی ایده ال همان عد رسمی است که در ان، فرد سعی می کند تا در ارزشی ادعاهای همه ی طرف های درگیر ، بی طرف بماند. برای ن اخلاق بر مح...ابعاد سبک های فرزند پروری

درخواست حذف اطلاعات
بامریند (1991 و 1986 و 1978) در یک رشته مطالعات برجسته دریافت که شیوه های مختلف فرزندپروری در دو بعد با هم تفاوت دارند (دارلینگ و استینبرگ، ;1993 مکوبی و مارتین، ;1983 شیفر، ;1959 نقل از زیگلمن، 1999). 1- بعد پذیرندگی - پاسخ دهندگی: پاسخ دهندگی اشاره به درجه ای دارد که والدین به نیازهای فرزندانشان پاسخ می دهند (مکوبی و مارتین، 1983). این تجربه والدینی اشاره می کند که حمایت کننده هستند و به نیازهای فرزندان حساس اند. آنها محبت و تحسین و تمجید را هنگامی که فرزندان نی...نظریه رشد اخلاقی کارول گیلیگان

درخواست حذف اطلاعات
یکی از همکاران کولبرگ به نام کـارول گیلیگـان , کـه او نیـز اسـتاد روانشناسـی در دانشـگاه هاروارد است, بر این باور است که تأکید نظر پیاژه و کولبرگ در رشد اخلاقی که مبتنی بر اصـول عقلانی و انتزاعی دربارة عد است، بیشتر مناسب حال مردان است امـا نگـرش زنـان بـه مسـئل ة اخلاق عمدتاً بر امور شخصی و ابراز عواطف و مراقبت از خود و دیگران (بهویـژه افـراد محبـوب آنان) استوار است. بههمین دلیل, بهنظر گیلیگان, وقتی که رشد اخلاقی آنان بـا آزمونهـای اخلاقـی ...نظریه رشد اخلاقی پیاژه

درخواست حذف اطلاعات
ژان پیاژه ، در شمار نخستین روانشناسانی است کـه مسـئلة چگونگی رشد اخلاقی را مورد پژوهش قرار داده است . او میگوید که رشد اخلاقی، همانند رشد شناختی، طـی مراحلـی صـورت مـی گیـرد (پیـاژه، 1932). مرحلة اخلاق ناهمخوان و متضاد نخستین مرحله عبارت است از شکلی بسیار گسـترده از تفکـر اخلاقـی نـاهمخوان و متضـاد کـه اخلاقیات منشأ گرفته از خارج نامیده می شود و فرد تصـور مـی کنـد کـه قواعـد اخلاقـی ثابـت و تغییر ناپذیرند. در این مرحله که 4 تا 7 سالگی را در بر ...نظریه رشد اخلاقی لرنس کلبرگ

درخواست حذف اطلاعات
لارنـس کـولبرگ (1976 ، 1958 و 1986) مانند پیاژه, معتقد است که رشد اخلاقی نشأت گرفتـه از اسـتدلال اخلاقـی اسـت کـه طـی مراحلی مختلف (از کودکی تا نوجوانی) شکل می گیرد. او طی سال ها تحقیق و آزمون و مصـاحبه و طراحی 11 داستان حاوی معماهای اخلاقی (با ارائة این داستان ها به ک ن و نوجوانان و طرح چند سؤال دربارة هر یک از داستان ها) به این نتیجه رسید که رشد قضاوت اخـلاقی در سـه ســطح (کـه هر سـطح دارای دو مرحـله اسـت) صورت می گیرد. داستان های اخلاقی که در آزمون های ...اینهمه مشغولم..

درخواست حذف اطلاعات
دو روز از زندگیم نفهمیدم چطور گذشت.. از صبح تا اذان ظهر تو رفت و آمد بودمو دقیقه 90ی یه سری مطالعات درسی انجام دادم تا برای کلاسای دانشگام آمادگی داشته باشم. انگار همه چیز به هم چسبیده و بدون استراحت می گذشت.. حتی وقتی شب می شد حواسم نبود که چطور خوابم برده.. و تا چشمامو باز .. دیدم شده صبح روز بعد! صبح دیروز بود که باز یه برنامه ریزی تا ظهرم که راه می افتم برم بندر برا کلاسام! گفتم یه چرت ریز می زنم ساعت 8 بیدار می شم و شروع می کنم! یه ربع ساعتی مونده ب...خ وجود ندارد

درخواست حذف اطلاعات
برهان شر یکی از قدیمی ترین و در عین حال مهمترین و قدرتمندترین برهان هایی که در اثبات عدم وجود خدا ارائه شده است، برهان شر یا problem of evil است. این برهان همچنین با نام پارادو اپیکوری هم خوانده است. گویا نخستین بار اپیکورس، فیلسوف یونانی، این برهان را به صورت فلسفی پیکربندی کرده است.این برهان تلاش می کند نشان دهد میان دو قضیه ی وجود خدا و وجود شر، تناقض وجود دارد و طبق اصل تناقض تنها یکی از این دو قضیه می تواند درست باشد. این برهان میگوید وجود شر مسل...مفاهیم اساسی روانکاوی

درخواست حذف اطلاعات
غرایز ، تعادل حیاتی و لذت جویی زمینه تجربی فروید در طب بدیهی و روشن است. فروید انسان را به صورت یک ارگانیسم بیولوژیکی می داند که دارای نیازهای اولیه جهت ادامه زندگی و بقای نوع است. این نیازها، اغلب غرایز نامیده می شوند. و همین غرایز منبع تنشهایی است که باید کاهش یابند.چون ما طوری خلق شده ایم که دائما به دنبال یک ح توازن یا بهترین میزان به نام تعادل حیاتی هستیم. تنش، این توازن و تعادل را به هم می زند و ح ناراحت کننده ای را به وجود می آورد که ما ما...نظریه شخصیت روانکاوی

درخواست حذف اطلاعات
ویژگیهای نظریه شخصیت از نظر اشپیگر و لیبرت : نظریه شخصیت در روانکاوی ماهیتی ساختی دارد . نظریه شخصیت در روانکاوی فرایندی پویا است . نظریه شخصیت در روانکاوی فرایندی تکاملی است . نظریه شخصیت در روانکاوی بر یک نقطه جبری مبتنی است . 1 - دیدگاه ساختی شخصیت : نظر فروید در زمینه ماهیت ساختی شخصیت در ابتدای کارش با آنچه بعدا مطرح کرده متفاوت است . در ابتدای کار، او شخصیت را با توجه به سطوح آگاهی مورد توجه قرار داده است و آنرا شامل خودآگاه ، نیمه خودآگاه ...سلام بر مبعث، عید بزرگ نجات از حیرت و سرگردانی،

درخواست حذف اطلاعات
سلام بر مبعث، عید بزرگ نجات از حیرت و سرگردانی، عید ختم ناامیدی، عید تمایز عدل و ظلم، عید بیداری و تعهّد، عید هدایت ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونس شد نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد مبعث روز مَبْعَث بر پایهٔ باورهای ی، روزی است که محمد، ، به درجه ی برگزیده شد. مسلمانان معنقدند او در غار حرا، توسط جبرئیل و از سوی خدا به ی نایل آمد و مأمور شد که چندخداپرستی و بت پرستی را از زمین بردارد و خد...نظریه رشد اخلاقی لرنس کلبرگ

درخواست حذف اطلاعات
میان نظریه لارنس کلبرگ (lawrence kohlberg) و برخی دیگر از نظریه های رشد وجوه متشابه چیزی دیده شده است . کلبرگ همانند فروید ، اری ون و پیاژه معتقد است که رشد اخلاق طی مراحل از قبل برنامه ریزی شده پیش می رود ، یعنی با اتمام یک مرحله ، مرحله بعدی ، که تلفیقی از عناصر مرحله ی قبل و تجارب جدید است ، ظاهر شود . ( اشاره به اصل اپی ژنتیک در رشد ) افزون بر این ، کلبرگ نیز مدعی است که مراحل رشد جنبه همگانی یا جهانشمول دارند . منظور این است که این مراحل به صورت برنامه ر...مقدمات مدیریت آموزشی

درخواست حذف اطلاعات
قدمات مدیریت آموزشی رشته : علوم تربیتی مولف : علاقه بند مقدمه امروزه مهمترین عامل رقابت کشورهای جهان تولید علم ودانایی است موثرترین سازمانی که پایه و شالوده و زمینه رشد و شکوفایی قابلیت ها وتوانائی هایی افراد جامعه در سنین کودکی فراهم می سازد سازمان اموزش و پرورش است که برای تحقق این امر نیاز به مدیران خوش فکر و خلاق و کارآمد در این نظام اموزش می باشد که خوشبختانه مقدمات مدیریت اموزشی برای رشته های علوم تربیتی می تواند دانش و اگاهی مدیران ر...کورش نامه - گزنفون

درخواست حذف اطلاعات
از کتاب کورش نامه اثر گزنفون فیلسوف یونانی : داستان گوبریاس : گوبریاس که پیرمرد آسوری بود با عده ای سوار به اردوگاه کورش رسید . پیرمرد درخواست ملاقات کرد ، قراولان ، سواره نظام آسوری را در محلی که معین شده بود متوقف نمودند و گوبریاس را به خدمت کورش هدایت د ، پیرمرد همین که چشمش به کورش افتاد شرط خدمت به جا آورد و گفت : ارباب ، من آسوری هستم ، قلعه محکمی در اختیار دارم و بر سرزمین وسیعی حکومت می کنم . من پسری داشتم بسیار نیک فطرت و نیک صورت ، مرا بس...وصیتی که عمل شد

درخواست حذف اطلاعات
روی شیخنا رئیس المحدّثین صدوق اعلی الله مقامه الشریف فی کتابه الفقیه عند باب النوادر من الاحکام قال روی حمّاد ابن عمرو و انس ابن محمّد عن ه جمیعا عن جعفر ابن محمد عن ه عن جدّه عن علی ابن طالب علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انّه قال له یا علی اوصیک بوصیّة فاحفظها فلاتزال بخیر ما حفظت وصیّتی: یا علی من کظم غیظا و هو یقدر علی امضائه اعقبه الله یوم القیامة امنا و ایمانا یجد ط یا علی من لم یحسن و صیّته عند موته کان نقصا فی مروئته و لم ...