پیدا

خوش ذوقانه

خوش ذوقانه!

درخواست حذف اطلاعات
براش آهنگ کوه گوگوش رو فرستادم و گفتم گفت نت ندارم که ش کنم. گفتم و براش نوشتم: و هی از یادآوری حرکتم خنده م میگیره!!...باید باشی

درخواست حذف اطلاعات
ها باید باشی ، که خیال آشفته ی این عصر های بی حال بهاری ، با بودنت جمع شود و از آشفتگی موهای به قول خودت ( بال بالی ) جمع تر ، که گم شوم در انبوه موهای سیاهت و دیگر هیچ پیدا نشوم ، که شب شده باشد و غروب را بی آنکه دانسته باشیم ، رد شده باشد بی آنکه منتظر آمدن شام خوابگاه باشیم یا که خوش ذوقانه تر با غروب از پنجره ع هنری بگیریم ، که حال این چنین با خیال نبودنت پست های دلتنگی بگذارم ، که شاید که روزی ، بخوانیشان و باز دلت ، هوای من را کند ، که تو هم یاد خ...