پیدا

دوبیتی طریقت تو نوتوشه ای

دوبیتی (طریقت)تو نوتوشه ای

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩☫دوبیتی (طریقت)تو نوتوشه ای☫۩۩۩برو توشه برگیر از خوشه ای !از این خوشه برگیر ره توشه ای جهان خوشه ره توشه در پوشه ای دراین دورگردون در گوشه ای! جهان خوشه ، ره توشه در پوشه ای ! ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...دوبیتی (طریقت) رسم محبّت

درخواست حذف اطلاعات
مرا رسم محبّت می دهد یاد سیه چشمی بکار خویش مرا از یادمی برد آ ِ کارهم او رسم (طریقت) یاد می داد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩ ۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت) رسم محبّت ☫ ۩۩۩...دوبیتی ،صلح و (طریقت) شور وُ شوق

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی >صلح و (طریقت)شور وشوق ☫ ۩۩۩ ننگ وُ جنگ از مَرز ایران دور باد ماتم وُ بیداد خغرافیامان دور بادصلح و (طریقت) شور وُ شوقناخوشی از مُلک شیران دور باد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...اشعار (طریقت )دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ اشعار (طریقت )دوبیتی ☫ ۩۩۩ با حضرت عشق ه نم امشبدُردی کش جام انگبینم امشبسلطان ازل ز آید بیرونتردید مکن که بر یقینم امشب ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
با ما دل نازک تو یکدست نشدهمدرد غمی که بوده و هست نشد در جام دلم (طریقت) اصل، نشد صد خمره ریختم، مست نشد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩ ۩۩۩ ☫دوبیتی ☫ ۩۩۩...دوبیتی (زلف چلیپا)طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (زلف چلیپا)طریقت☫ ۩۩۩ بسکه زَدم، شانه بَر زلفِ چلیپای عشقمی بَرَد از دل قرار، طُرّه ی زیبای عشقدر شبِ مهتابِ عشق، منتظرِم منتظربلکه بگیرم بغل، قامتِ رعنای عشق ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫دوبیتی ☫ ۩۩۩ برخیز ز خواب تا ی بخوریمزان پیش که از زمانه ت بخوریم کاین چرخ ستیزه جوی ناگه روزیمُهلت ندهد(طریقت) آبی بخوریم ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫دوبیتی ☫ ۩۩۩ تا چند اسیر عقل هر روزه شویمدر عمر چه صد ساله چه یکروزه شویم در ده تو پیاله را (طریقت) زین پس چون خاک گِلِ کوزه گران کوزه شویم ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی☫ ۩۩۩هنگام بهار و عطر ِگل افشانی شد روز نشاط ، هدیه ای رحمانیسر سبز بنفشه ها" به روز خوانسار و حمایت از ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی (طریقت)اشعار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)اشعار ☫ ۩۩۩ جان درتن من زِسعیِ ساقی مانده هر چند نفس به اتفاقی مانده ازباده (طریقت) قدحی بیش نماند روحی که نبود ، رفت باقی مانده ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...دوبیتی (طریقت )اشعار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩☫ دوبیتی (طریقت )اشعار ☫۩۩۩ ***** نقشِ شاعر، نَقشه ای کمرَنگ نیستدَر حــَقیقـَت،شعر را اَورَنگ نیست درشریعت رسم وُ راه بهترین تابندگی بهترازشعر(طریقت) واژه در فرهنگ نیست ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه0 جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...اهل (طریقت)اند به شعری سروده اند

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫دوبیتی : اهل(طریقت)اند به شعری سروده اند ☫۩۩ آن سر خوشان همه ره س اند این مهوشان همه باده خورده اند تا روز وصل ثانیه ها را شمرده اند اهل (طریقت)اند به شعری سروده اند ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...صنم (طریقت )دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫صنم (طریقت )دوبیتی ☫ ۩۩۩ شکوه ء گُل، به صبا کرد صنم که، چه ها:با دلِ ما کرد صنم آذر، به طرب می آورد عطرِ گل بوته رها کرد، صنم ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫دوبیتی ☫ ۩۩۩ انگور رسید و سیبِ نوبر گُل کرد هنگامه ی قُل قُل سماور گُل کرد شدصبح نشاط چونکه مردادگذشت شهریورسال میوه را پُر گُل کرد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی (طریقت) شاعرِ اردبهشت است

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫ دوبیتی (طریقت) شاعرِ اردبهشت است ☫۩۩ زمین در گردش نوری سرشت است بساط شادی و شوری نوشت است نسیمِ دلکشِ پایان اسفند(طریقت) شاعرِ اردیبهشت است ۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی طریقت...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی ☫ ۩۩۩ چو نکو می نگرم،"شمع و گل و پروانه " حرم و دِیر یکی ، قبله توئی بتخانه راز شیرینی این عالم افسانه توئی لب دلدار توئی ، طُره توئی جانانه ۩۩خُلدِستان طریقت۩۩ خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫دوبیتی (طریقت)بازار داغ☫ ۩۩۩ باید که گُ ارم شوی تا باغبان آید به باغ همچون گلستانم شوی تابلبل آیدسوی راغ اهل (طریقت) نیستی بازیچهء بازیگرانهم باغ وُ راغ آماده شد،ای باغبان بازار داغ ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت...دوبیتی (طریقت )ماهتاب

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫دوبیتی (طریقت )ماهتاب☫ ۩۩۩ عهد بر زلفش نهادم، چشم مستش خوابِخواببرقع از رویش گشودم تا برآید ماهتابگفتمش مهتاب شد، ای ماه من بیدار شوگفت من برمی نخیزم، تا برآید آفتاب ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت...دوبیتی (طریقت)نقش دل انگیز

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)نقش دل انگیز ☫ ۩۩۩ تبریزِ دلم ، ریزِ دلم درتب و تاب است اسرار غزل گویم وُ این نغمه برآرم این نقش دل انگیز ، دل انگیز برآب است ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت احوال خودم، حالِ دلم نیز اب است...دوبیتی (طریقت)مهتا ب

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)مهتا ب ☫ ۩۩۩ نگین در حلقه ی مهتاب مجنون بلورین ساغرِ محراب مجنون تو ی و باشی لیلی به ی وهمآغوش شبی بی تاب مجنون ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت...دوبیتی (طریقت)رباعی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)رباعی ☫۩۩۩ باطعنه مرا به مرگ راضی د کشتند مرا وُ صحنه سازی د باآنکه مرا همیشه می فهمیدند درصحنه هماره خوب بازی د ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت...دوبیتی (طریقت)رباعی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)رباعی ☫۩۩۩ باطعنه مرا به مرگ راضی د با گریه واشک صحنه سازی د باآنکه مرا همیشه می فهمیدند درصحنه هماره خوب بازی د ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت...دوبیتی (طریقت)باز آمدم

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩☫دوبیتی (طریقت)باز آمدم☫۩۩۩ از توبه من باز آمدم تا سیم آ بشکنم با یارِ سرمست آمدم تا جامِ ساغر بشکنم بازآمدم بازیچهء بزم سکندر بشکنم ساقی وُمُطرب هردو را پابشکنم سربشکنم ! ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...بازِنشسته(طریقت)دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫بازِنشسته(طریقت)دوبیتی ☫ ۩۩۩ در حنجره بغض ، درگلومانده نشست ازپنجره جسم ِچون هلو مانده نشست چون بازِنشسته بالِ پرواز گشود ناگاه اَجل به ناخوانده نشست ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت...دوبیتی (طریقت)سلام

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫دوبیتی (طریقت)سلام ☫۩۩ ای صبح غَزلْ سلامِ مـا را بپذیر لبخندِ گُل و کلام ما را بپذیردلتنگیِ ما زلالِ این آیینه ها وُالفجر قَسَمْ پیامِ ما را بپذیر ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی طریقت...قبله ای اهل (طریقت) شد خَم اَبروی تو

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ /(قبله ی اهل (طریقت) شد خم ابروی تو (دوبیتی ☫۩۩۩ گر قبول افتد به سوی قبله ات روزو شب با شوق رویت میکنم راز و نیاز قبله ای اهل (طریقت) شد خَم اَبروی تو در قنوتم دل دعا می کردباشم سرفراز .۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی (طریقت)صد وُ بیست وچهار هزار پیغمبر

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)صد وُ بیست وچهار هزار پیغمبر ☫ ۩۩۩ هر وعده که دادند همه واهی بود چوپانِ گله به فکر گمراهی بوداز چاله، در آمدیم وُ در چاه شدیم صدوُ بیست چهارهزار آگاهی بود ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...دوبیتی(طریقت)الهی رحم برما بیشتر کن

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩☫دوبیتی(طریقت)الهی رحم برما بیشتر کن ☫۩۩۩ اِلهی! رحم بر ما بیشتر کن بلا! از ما بگردان دورتر کن به مسعولین! بده عقل و درایت دَمار!از ظلمان زیر وُزِبَرکن کن ۩#خــُلدستان طریقت (صفحه جدید)۩# محمد مهدی #طریقت پَ. نَ . پَ لغت نامه خُلدستان: مسئولین (صحیح)، مسعولین (غلط)...دوبیتی (ورژنِ جدید کوهسیل )طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (ورژنِ جدید کوهسیل )طریقت☫ ۩۩۩ هال اشتات، یکی از قدیمی ترین روستاهای استرالیا این ورژن جدید از قِبَل ماسوا رسید از ماسوا رسید به عالم ندا رسید پیمانه ام ز رعشه ی کوهسیل خوانسار آبِ طلب نکرده ببین از کجا رسید ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی (طریقت)نزول این سروده ها مثال وحی ناب شد

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫وبیتی (طریقت)نزول این سروده ها مثال وحی ناب شد ☫۩۩ تمام خط نوشته ها یکی یکی به قاب شدقرین سوره تک بِتک سوارِخوش رکاب شد نزولِ این سروده هامثال وحی ناب شدتمام پیچ وتاب ها کتاب شد حساب شد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی (طریقت)سرانجام بکام

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)سرانجام بکام ☫ ۩۩۩ با نام خداوُ ساغروُ ساقی و جامشاعر شکند ساغر ایام مُدام ای نام توبهترین سرآغاز جهان ایکاش خدا کند سرانجام بکام ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی (طریقت)اشعار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)اشعار ☫ ۩۩۩ فصل بهاران قاصدک برباد رفته بیست وچهارامروز از مرداد رفته یعنی (طریقت) زندگی از یاد رفته شیرین نباشد گوئیا فرهاد رفته ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی ☫ ۩۩۩ یا رب مکن از لطف ،پریشان ما رایارب توببخش،جرم و عصیان ما راذات تو رحیم وُ ماهمه محتاجیممحتاج بغیر خود ، مگردان ما را پَ.نَ.پَ : اَنتَ القوی وَ اَنا الضَعیف وَ مَن یَرحَمُ الضَعیف اِلا القَوی... ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...دوبیتی (طریقت) ار، ارز ، سکه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت) ار، ارز ، سکه☫ ۩۩۩شک نیست که عاقبت شبی خواهی مُرد!تشریف به آن چار دیواری خواهی بُرد! در زیر زمین دُولار وُ اَرز وُ... سکه !لُپ لُپ نخوری به غبغبی خواهی خورد! ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...دوبیتی (طریقت)حماسه در غزل ها

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫ دوبیتی (طریقت)مانند حماسه در غزل ها ☫۩۩ ای راز نهفته در مَتل ها اَسرارنگفته در مثل ها اِقبال مرا به وجد آور مانند حماسه در غزل ها ۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی #طریقت...اشعار +دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ اشعار (طریقت )دوبیتی ☫ ۩۩۩ هیهات وطن را بفروشم ای عشق !با نفس بد ش بجوشم ای عشق !تو خاطرت آنقدر عزیز است و تن از هر چه بدی چشم بپوشم ای عشق ______________________________ دعوا کن ولے با کاغذتاگـــر از ے ناراحتے یک کاغذ بردار و یک مداد ھر چہ خواستے بہ او بگویےروے کاغذ بنویس خواستے ھم داد بکشے تنہا سایز کلمات را بزرگ کن نہ صدایت راآرام کہ شدے برگرد و کاغذت را نگاھ کن آنــوقت خودت قضاوت کنحالا مےتوانے تمام خشم نوشتہ ھایت را با پاک کن عزیزت پاک کنےدلے ھم نشک...دوبیتی+ حکایات حکیمانه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (حکایت سگ ها _سنک ها)طریقت☫ ۩۩۩ هنگام می و فصل گل و گشت چمن شدخوانسار بهاری ،تهی از زاغ و زغن شداز ابر کرم، خطه ء خوانسار ختن شداشعارِ (طریقت) همگی بهر وطن شدیکی از شعرا پیش رئیس ان رفت و شعری برای او گفت.رئیس ان گفت تا لباس او را از تنش دربیاورند و از روستا بیرونش کنند . مرد بیچاره در سرما رفت . سگ ها در راه از پشت او آمدند .مرد می خواست سنگی از زمین بردارد و سگ ها را از خود دور کند . زمین یخ زده بود و سنگ ها در زیر آن. پس نتوانست. گفت: این ...دوبیتی نت ناب

درخواست حذف اطلاعات
نت ناب جنوبی ها دوبیتی سرود دامن صحرا دوبیتی شود محبوب دلها آنکه دایم غم مردم بگوید با دوبیتی...با 5 تغذیه شگفت انگیز اخم های خود را باز کنید

درخواست حذف اطلاعات
تغذیه بر روی خلق و خوی تاثیر می گذارد می تواند استرس ما را کم کند. پنج خوراکی نظیر کاکائو، کلم پیچ، ماهی خال خالی دودی، کفیر، چای باعث می شوند حال بهتری داشته باشید و سبب بهبود خلق و خوی می شوند. روز بدی در اداره داشتید؟ قبل از اینکه سلامتی خود را به خطر بیندازید اخم های خود را باز کنید. در اینجا پنج خوراکی را به شما معرفی می کنیم که باعث می شوند حال شما بهتر شود و خلق و خوی بهتری پیدا کنید.هر روز زندگی شما را در شرایط استرس زایی قرار می دهد: ترافی...