پیدا

زینتبت روش ته

نصف پاییز گذشت

درخواست حذف اطلاعات
۱۵ آبان دو غریبپانزدهم آبان ۱۳۹۷ می وزد باد و می برد از ما...دل، تکانهای پرچم گنبدپرچم سرخ کربلای حسینپرچم سبز گنبد مشهد از طرفهای کربلای حسینباز هم بوی سیب می آیداز سوی مشهدِ رضابانگ "یا ابن الشبیب" می آید درد تنهایی حسینی رااین رضای غریب می فهمددر سفر، در صفر، شهید شد ربلای رضا شده مشهد بین گودال و در میان اتاقدو جگر گوشه ی رسول خداوای از قصه ی شهادتشانهردوتاشان غریب و هر دو تا تنها هرکدامش روایتی از غماز شهادت، پدر، پسر، آغوشباز هم مویه ها...