پیدا





ششجوان

ششجوان

درخواست حذف اطلاعات




... شش جوان .... شش جوان روستای تاریخی به غرب اصفهان شش جوان بامردمانِ ناز و خوب و مهربان شش جوان شیرین زبان اهلِ محله پرتوان شش جوان شَه نامه خوان و روضه خوان ششجوان مهد دلیران دردِ هجران شهیدان شش جوان فصل بهاران چکه های ناودان شش جوان در آسمان یک ماهِ رخشان شش جوان درهرزمان قانع شوند باقرصِنان شش جوان را شیش گان گویند یا شش پهلِوان ششجوان در کوهساران با صدای ماکیان ششجوان روی درختان لانه های آن کلاغان شش جوان نام آوران احساس نابِ شاعران سرآی...



آتش

درخواست حذف اطلاعات




. بزن آتش به جانِ من رهایم کن بِکُن خا ترم تو کم بَهایم کن بسوزان جسمِ وجانم شعله انداز مثال دود و آتش در هوایم کن اِدریس حیدری..ششجوان ....



دیوانه .....

درخواست حذف اطلاعات




..... دیوانه حالِ یک دیوانه را دیوانه بهتر می کند* کارِ دنیا را ببین دیوانه اَبتر می کند آنقَدَر خندان شوی بر روزگار و مردمش تا که چشمان تو را در دیده ها تَر میکند تو بزن برطبل بی عاری همان دیوانه باش مستی و عشق وجنون رادرتوبیشترمیکند عالمی دارد دلِ دیوانه و حالِ خوشش شِکوه از عاشق کشی درشهرکمتر می کند آنچه را دیوانه می بیند زعاقل بهتراست این چه دنیاییست که دیوانه، مکدر میکند #ادریس_حیدری...ششجوانی گروه شعر وادب ششجوان...



نغمه های تو....

درخواست حذف اطلاعات




بده تاری از آن زُلفت میان دفترم باشد میانِ خاطراتم یک شبی هم دربَرم باشد کجایِ کوچه پنهای ندارم صبرِ ایوبی چه میشدنغمه های توهمیشه درسرم باشد کنون بی تاب وخسته می نشینم تا که برگردی گواهی میدهد این دل غمت چشم ترم باشد محبت و خیری ندیدم از دو چشمانت خیال که میمانی نشد تاج سرم باشد هجوم بادِ وحشی میوزد زلفت پریشان کن که آن گیسوی پُر چینت فقط شور و شَرم باشد خی را نمی خواهم بیا یک لحظه نزدیکم به غیر از تو نمی بینی هوایی در سرم باشد تو آن گنجی که پ...



زلفِ پریشان

درخواست حذف اطلاعات




بده تاری از آن زُلفت میان دفترم باشد میانِ خاطراتم یک شبی هم دربَرم باشد کجایِ کوچه پنهانی ندارم صبرِ ایوبی چه میشدنغمه های توهمیشه درسرم باشد کنون بی تاب وخسته می نشینم تا که برگردی گواهی میدهد این دل ، غمت چشم ترم باشد محبت و خیری ندیدم از دو چشمانت خیال که میمانی نشد تاج سرم باشد هجوم بادِ وحشی میوزد زلفت پریشان کن که آن گیسوی پُر چینت فقط شور و شَرم باشد خی را نمی خواهم بیا یک لحظه نزدیکم به غیر از تو نمی بینی هوایی در سرم باشد تو آن گنجی ک...



تصور کن

درخواست حذف اطلاعات




... تصورکن .... تصور ش سخت است ببینی مادری جان می کَند بهر یتیمانش به تنهایی سرش را میزندبردردوغمهایش خداوندا تومیدانی ومی بخشی گناهانش دراین خانه بدیدم مادری تنها برون آمد زمنزل جا گذاشت درخانه فرزندش کلید انداخت بر درب و ببست آن چفت وآن بندش برای لقمه نانی او رها کرد هر دو دلبندش ولی دیدم که آهی میکشد از و دردش رها کرد آن دو طفلانش وبعدازساعتی دیدم که زجه میزند نور دوچشمانش خداوندا چه می بینم در این دنیا نبینم مادری تنها بدون همسر ومَردش ندا...



عیدقربان

درخواست حذف اطلاعات




عیدقربان است ای یاران گل افشانی کنید در منای دل وقوف ازحج کنید باخدای خویش تنهاخلوتِ جانانه کن توبه کن ازآن گناهان دیده بارانی کنید همچو ابراهیم به اِذنِ حیِ سبحان ی را مهیا بهرِ قربانی کنید گرتو عاشق باشی برآن دلبر بالانشین جان و تن قربانی آن دلبرِ جانی کنید ذکر یاحق گر برون آید زاعماق درون بر دلِ ناباوران دنیایی طوفانی کنید صورتِ زیبا نمی آید به کار،سیرت بباید تا که با ابلیس خود بد عهدوپیمانی کنید رفته ایی سوی خدا مقبول باشدحج تو بعد از آ...



ناله های رقیه (ع)

درخواست حذف اطلاعات




............ ناله های رقیه(ع) .... باز بی بابا نوشتم توی دفتر آب را خیس کرده بی توچشمم شیشه های قاب را منتظر ماندم که برگردی کنار دخترت میشود آرام کنی این یِ بیتاب را؟ با توام بابا تو بشنو این نَفیرِ دخترت خاطرت آمد نشان دادی به من مهتاب را؟ پس چه شدآن حنجرت دیگر نمی آید ندا؟ تشنه ام بابا بگو بیاور آب را این گلوی زخمیت شاید کمی بهتر شود گو بیا ساقی ببر قدری ناب را اصغرت بابا کنارت غرق خون اُفتاده است گریه یِ رباب بریده از دو چشمم خواب را پیکرش دردشت و صح...



دلشدگان

درخواست حذف اطلاعات




در خلوت شب بی سروسامان برودز غمِ دوری تو سرو امان برود صادقانه دلِ من سوی تو پر زد که بمانتوکه آتش زدی او در پیِ درمان بِروَد آنقدر در خَمِ زلفِ تو گرفتار شدم هر رقیب آمده درمهلکه حیران برود حرفی از عشق مزن سنگدل آهسته برویعقوب از دوری تو در پیِ کنعان برود مانده ام ماتِ نگاهت که چه آشوبی زدهمه غمهای جهان ریخت ز مژگان برود دگر از زخم زبانهای تو سیر است دلمترسم از مرد بیابان زده ایمان برود تو گذر کردی از این عشق بسلامت باشدیادِ آن وعده پنهان مگر...