پیدا

شعردرمان

شعردرمان

درخواست حذف اطلاعات
نام سقا دیده ها را خوب گریان می کنددیده ی پر اشک را سقا چراغان می کنداو بُود باب الحسین ذُ الحسین عبد الحسینعالمی را بر در ارباب مهمان می کندهر که می گوید حسین آغوش بگشاید بر اوبر دل ن لطف فراوان می کنددست داده تا بگیرد دست هر افتاده رااین ابوالفضل است بر ما لطف و احسان می کند" خلق می دانند در بهدار ی قرب حسیندردها را بیشتر عباس درمان می کند"مادرش ام البنین هم ضامن عشاق اوستدر قیامت شیعیان را شاد و خندان می کنددست او بر دست زهرا روز م دیدنی ستدس...