پیدا

غارو غارو

آغاز فصل خزان

درخواست حذف اطلاعات
آغاز فصل خزان فصل پائیز با تمام زیبائیهایش فرا رسید . فصل بازگشایی مدارس ، فصل فراگیری علم در ها ، فصل ریزش برگ درختان ، فصل باران و فصلی که زمین ، ملبس به برگهای زرد درختان می گردد . ماه مهر در اول فصل پائیز را می توان از زیباترین ماههای سال دانست . نشانه و صورت فلکی این ماه ، میزان یا ترازو است و ایزد مهر ، ایزد عهد و پیمان بوده است علاوه بر این که ترازو نشانهء عدل و داد نیز می بتشد . جشن مهرگان که در اواسط ماه مهر برگزار می گردد ، دومین جشن بزرگ ز...آغاز فصل خزان

درخواست حذف اطلاعات
آغاز فصل خزان فصل پائیز با تمام زیبائیهایش فرا رسید . فصل بازگشایی مدارس ، فصل فراگیری علم در ها ، فصل ریزش برگ درختان ، فصل باران و فصلی که زمین ، ملبس به برگهای زرد درختان می گردد . ماه مهر در اول فصل پائیز را می توان از زیباترین ماههای سال دانست . نشانه و صورت فلکی این ماه ، میزان یا ترازو است و ایزد مهر ، ایزد عهد و پیمان بوده است علاوه بر این که ترازو نشانهء عدل و داد نیز می بتشد . جشن مهرگان که در اواسط ماه مهر برگزار می گردد ، دومین جشن بزرگ ز...