پیدا

لبخند بزن

لبخند(:

درخواست حذف اطلاعات
یه نامه خودکشی بجا مانده از دهه 1970:به سمت پل میرم...اگه تو مسیر فقط یه نفر به من لبخند بزنه نمیپرم... دیدین وقتی یه جایی به ی نگاه میکنی لبخند میزنه چه حس خوبی منتقل میشه ^_^لبخند بزنین : )...مهارت زندگی : لبخند بزن

درخواست حذف اطلاعات
لبخند بزن ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،#ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ...ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ #ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ...ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ...ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ،،،،...لبخند خدا...

درخواست حذف اطلاعات
خداوند لبخند زد و دختر آفریده شد... من زاده ی لبخند خ هستم که روحش در من جریان دارد... ولادت حضرت معصومه و روز دختر مبارک!!!...64. بخند...

درخواست حذف اطلاعات
یک کم لبخند عسلی بزن بذار کامم شیرین بشه... بلدی؟؟؟تا حالا به ی لبخند زدی؟؟؟ حاله اونکه به روش لبخند زدی چه حالیه؟؟؟؟ چه حالیه....چه سعادتها نصیب از ما بهترونها میشه... آخ ای خدا شکر......لبخند

درخواست حذف اطلاعات
مثلا بدون پلک زدن نگاش می کنم .. یه لبخند کمرنگ هم رو لبهام داشته باشم... همینطور که بهش زل زدم.. یهو متوجه نگاهم میشه و میگه.. - چیه!؟ + (همینطور نگاش می کنم..) - این نگاهت ترجمه ای نداره؟ +( من لبخندم پر رنگتر میشه .. و پلک می زنم) - ( با ابروهاش اخم می کنه ولی چشماش می خنده) فهمیدم! :) + و فهمید که چی بهش گفتم... - (اون الان لبخند می زنه) ( به همین سادگی و قشنگی) ;)...مهارت زندگی : لبخند بزن

درخواست حذف اطلاعات
لبخند بزن ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،#ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ...ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ #ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ...ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ...ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ،،،،...لبخند بزن

درخواست حذف اطلاعات
روانشناسان میگویند:ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ…ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ…ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ…ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ…ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ… ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻬﺮﺍﺏ...روزت مبارک دخمل

درخواست حذف اطلاعات
خداوند لبخند زددختر آفریده شدلبخند خدا روزت مبارک❤❤❤❤ امیدوارم همیشه لبخند بزنی نازم......همیشه بخند

درخواست حذف اطلاعات
بخند... روانشناسان میگویند: ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ… ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ… ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ… ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ… ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ… ﺑﻪ ﻗ...لبخند بزن

درخواست حذف اطلاعات
بیا و چینی ش ته ی دلم را بند بزنبیا و به کام تلخ این روزهایم قند بزنبی تو دنیایم چه تاریک و مبهم استجانا تو بیا در آغاز فردایم لبخند بزن "مس"...خوشم نیاد؟

درخواست حذف اطلاعات
چادر را جلو تر بردمدو سه تاری از مویم بیرون بود!پسری دید و لبخند زد و به تمس ، بلند صلوات فرستاد!لبخند زدم....خانمی کنارم بود....تعجب کرد!!!!مس ه ات کرد خانم .... !! بهش میخندی؟خوشت میاد انگار نه؟؟و باز هم لبخند!خوشم نیاید؟من را دیدچادر جلو کشیدنم را دید و زیبا ترین ذکر عالم را به زبان خواندحتی به تمس !!!امروز من خوشحالم!!!...لبخند

درخواست حذف اطلاعات
لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست ی بخند، خنده ی گل زیباستپیشانی ات تنفس یک صبح استصبحی که انتهای شب یلداست...لبخند

درخواست حذف اطلاعات
واسه یه کار اداری رفته بودم جایی، یه خانمی رو دیدم که میگفت از همکلاسیامه. حتی یادش بود که من کلاس پنجم تو کدوم کلاس بودم. البته چهره اش بنظرم آشنا میومد ولی خب محال بود که به خاطر بیارمش. یه همکلاسی از دوران مدرسه!! خیلی گذشته خب. ولی از حق نگذریم خیلی تحویل گرفت و سعی کرد کارم رو راه بندازه. جالب نیست. من که اصلا هیچ خاطره ای ازش نداشتم. موقع رفتن دستای هم رو محکم فشاردادیم، یه خداحافظی گرم. من که هروقت مهربونی از غریبه ها ببینم، اسمش رو میذارم ...لبخند بزن مرد...

درخواست حذف اطلاعات
ک ن و لبخندها آفریننده ی جریان سپید شه اند. ساده، با و بی بهانه . لبخند های کودک نامه های بی تمبر و مهر خدایان همواره میگویند.. که ما برای صلح آمده ایم.....متن یک نامه خودکشی بجا مانده از دهه 1970

درخواست حذف اطلاعات
متن یک نامه خودکشی بجا مانده از دهه 1970:"به سمت پل میروم؛اگر در مسیر حتی یک نفربه من لبخند بزندنخواهم پرید"به آدمها لبخند بزنید؛ شاید با یک لبخند فرشته نجات ى شدید..--_...لبخند که میزنی

درخواست حذف اطلاعات
" ترین اتفاق در درون من لبهای توست لبخند که میزنی انقلاب میشود..."...int main () 21

درخواست حذف اطلاعات
سرطان داشت سه ماه دیگر قرار بود زندگی اش تمام شود نمی خواست درمان بشود چون می خواست موهایش را روی سرش نگه دارد لبخند می زد و دنیا زیبا می شد با لبخندش از همه ی دنیا تنها یک دوچرخه می خواست که پشت ویترین مغازه دیده بود یاد آرزویش می افتاد و اشک هایش سرازیر می شد لبخند می زد و محبت می کرد و می خواست برود ... چندتا گل به او دادم لبخند زد و گفت این ها را می زنم به موهایم و رفت ... چه زیباست لبخندت وقتی دیگر چیزی از تو باقی نمانده ......فرشته ی کوچک من

درخواست حذف اطلاعات
تنها بهانه ی زندگی ام لبخند بزن ... لبخند تو تنها دلیل زنده بودن است...لبخند ژ د

درخواست حذف اطلاعات
لبخند ژ د... تنها نشونه روی لبهام که معلوم میکنه ی اتفاقی درونم افتاده و.... حالم خیلی خوبه.........

درخواست حذف اطلاعات
به آینه نگاه می کنم... لبخند می زنم... لبخند نمی زند......لبخند خدا

درخواست حذف اطلاعات
پناهیان حال خوش معنوی ؛ نتیجه ی لبخند خداوند است همیشه کاری کنید که خداوند خوشش بیاید...عاشقونه های طلبگی

درخواست حذف اطلاعات
لبخند خدا بسته ب لبخند حسین استپس باش پی آنچه خوشایند حسین استتعریف من از عشق همان بود ڪ گفتم#در_بند_ڪسی_باش_ڪ_در_بند_حسین_است#عاشقونهـ_هایـ_طلبگیـ#همسر_طلبه_من...نجاتم دهید!!

درخواست حذف اطلاعات
متن یک نامه خودکشی بجا مانده از دهه 1970 "به سمت پل میروم؛اگر در مسیر حتی یک نفربه من لبخند بزندنخواهم پرید"*******این نامه نمیدانم چقدر واقعى است اما حال خوبى داد...واقعیت است یک لبخند مى تواند یک زندگى را نجات دهد......بالیوود در نیمه دوم 2017 لبخند می زند؟

درخواست حذف اطلاعات
5 ماه - 6 بزرگ آیا بالیوود لبخند می زند؟...لبخند میزنیمـ

درخواست حذف اطلاعات
بچهـ کـ بودیمـ بستنیـ هایمانـ را گاز میـ زدند غوغا بپا میکردیمـ چ بیهودهـ بزرگـ شدیمـ ؛ روحمانـ را گاز میزنند اما فقط لبخند میزنیمـ...فراتر از مرز های بیشعوری :)

درخواست حذف اطلاعات
+ حرف نزن - لبخند + شورشو در آوردی - ادای آدمای عصبانی رو درنیار ،بهت نمیاد [لبخند میزند و از اتاق خارج میشود] + حس خوبی دارم نسبت به خودم ...قشنگ مطمئن شدم بیشعوری رو از حد گذروندم :)))...لبخند

درخواست حذف اطلاعات
توی این دوازده سال زندگی مشترکمون همیشه هر وقت شوهرم از سر کار یا از بیرون میاد خونه یا هر جا که می بینمش، با لبخند بهش سلام میکنم. دوست دارم که با این لبخند خستگی بیرون رو از تنش بیرون کنم. ب یک اعتراف شیرین کرد که خوشحالم کرد. گفت وقتی میام خونه و تو رو می بینم خستگی از تنم میره، خیلی خوشحال شدم و گفتم منم واسه همین همیشه با لبخند بهت سلام میکنم. بنظرم همین چیزهای به ظاهر کوچیکه که باعث آرامش و خوشبختی زندگی ما شده و به دیگران هم حس مثبت رو القا...همیشه بیادتم نفسسی

درخواست حذف اطلاعات
پنجره را که باز می کنی دلم می آید و لب طاقچه ی نگاهت می نشیند می بینی؟ دلم بی دام و دان جلد نگاهت شده است . . جای خالیت را نفس عمیق می کشم عطرت از تو باوفا تر است . . می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر ی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای ی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی...لبخند

درخواست حذف اطلاعات
یهو بلند بلند گفت آخ جون ، دیگه میتونم واسش ع بفرستم ، موزیک بفرستم ، متن ها رو فوروارد کنم ! و بعد با لبخند به چایی ـش نگاه کرد :)....\' لبخند '/.

درخواست حذف اطلاعات
عصرها برای هر فردیمی تواند رنگی داشته باشدبستگی به دلت داردو به علاقه هایتکه عصرگاه توچه طیفی و رنگی ستهر چه هستآرزو میکنم شاد باشدو پر از بهانه برای لبخند...