پیدا

نسوزوندمش

ع العمل

درخواست حذف اطلاعات
امروز، در کمال ناباوری، یک لحظه با حرفش، خشم تمام وجودم رو گرفت. میخواستم جوابش رو بدم و با صحبت هام ج و و ش رو ببینم اما قبل از اینکه حرفی بزنم به خودم گفتم: لطفا خودتو کنترل کن. یکدرصد احتمال بده که واقعا قصد بدی نداشت. اره حق داری عصبانی باشی اما با ول یه جعبه! بهش تذکر نده. خواهش میکنم هیچی نگو. از بیخ و بن میسوزونیش؛ باشه یک لحظه دل تو خنک میشه اما اون ممکنه بعدها هم بخاطر ع العمل تند تو درد بکشه چون جاش می مونه. انتظار ندارم به خاطر این رفتارش...