پیدا

١١٩٧

١١٩٧

درخواست حذف اطلاعات
ب قبل خواب یهو یادم افتاد که بلدم لواشک درست کنم و یه ذره به خودم امیدوار شدم:)...تفاوت های نفقه زوجه و اقارب

درخواست حذف اطلاعات
نفقه زوجه در هر صورت بر عهده مرد است صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن مالی مرد. اما نفقه اقارب در صورتی بر عهده فرد می اید که ان شخص متمکن از انفاق باشد. (مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۸ ق.. م.) نفقه زوجه در هر صورت بر عهده مرد است؛ صرف نظر از نیاز مالی زوجه یا عدم ان، اما نفقه اقارب در صورتی بر عهده فرد می آید که شخص مستحق انفاق محتاج باشد و توان کار نیز نداشته باشد. (مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۷ ق.. م.). میزان نفقه زوجه با توجه به وضعیت زن تعیین می شود، اما میزان نفقه اقارب به میزانی ...