پیدا

۩۩۩ خ لدستان طریقت ۩۩۩

دوبیتی ،صلح و (طریقت) شور وُ شوق

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی >صلح و (طریقت)شور وشوق ☫ ۩۩۩ ننگ وُ جنگ از مَرز ایران دور باد ماتم وُ بیداد خغرافیامان دور بادصلح و (طریقت) شور وُ شوقناخوشی از مُلک شیران دور باد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...هدف اهل (طریقت)روش اهل وفاست

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ هدف اهل (طریقت)روش اهل وفاست☫ ۩۩۩ تیشه ات پیشه ء عشقست کنون درسر ماستاین همان مشعل نورست که در خانه رواستبه صفایی که تود یش گرفتی قسم ،ای ماه جبینهدف اهل ( طریقت)روش اهل وفاست۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...جرعه ای از اهل (طریقت) شنو

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ جرعه ای از اهل (طریقت)شنو☫ ۩۩۩ بشو از ین ورطه و آگاه شو مردِ رهِ، وادی این راه شو شعبده بازیست در این مضحکهباز چه بازیبست ؟درین معرکهچنگ درین به جائی مزنرِنِگ درین نوائی مزنجرعه ای از اهل (طریقت) شنو مصرعی از بزم حقیقت شنو ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...اشعار (طریقت )دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ اشعار (طریقت )دوبیتی ☫ ۩۩۩ با حضرت عشق ه نم امشبدُردی کش جام انگبینم امشبسلطان ازل ز آید بیرونتردید مکن که بر یقینم امشب ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی (زلف چلیپا)طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (زلف چلیپا)طریقت☫ ۩۩۩ بسکه زَدم، شانه بَر زلفِ چلیپای عشقمی بَرَد از دل قرار، طُرّه ی زیبای عشقدر شبِ مهتابِ عشق، منتظرِم منتظربلکه بگیرم بغل، قامتِ رعنای عشق ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...کلید گنج مقصودم (طریقت) نیک پیوندی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ کلید گنج مقصودم (طریقت)نیک پیوندی ☫ ۩۩۩ سخن با یار می گفتم حدیث آرزومندیخطاب آمد که عاشق شو به الطاف خداوندیدعا با شعر موُزون شد کلید گنج مقصود مکلید گنج مقصودم (طریقت) نیک پیوندی ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...خاموشی و آرامشت از شهر (طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ خاموشی و آرامشت از شهر (طریقت ) ☫ ۩۩۩ ای خاک طرب خیزِ من ای بادهِ میِ نوشای خاطرۀ زخمی من شهر فراموش هستند درختان تو در برف وشانسرچشمه شکوفا شده،پُر غلغل پُر جوش چون سیل به ویرانی ات افکند پری روززخمی که وشان شده از خاک وطن جوش البته که ویرانی ات آغاز جنون استای شعلۀ پ ر شده، ای ۀ خاموش دلبر به طرب کوش که فرمود مرا پیر ای یاد فراموش، قدح نوش قدح نوش خاموشی و آرامشت از شهر (طریقت)ای قله یل در آغوش در آغوش ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محم...این(طریقت ) در دل تاریخ قابت می کند

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫این(طریقت ) در دل تاریخ قابت می کند ☫ ۩۩۩ ساز وُ آهنگی که لالائی بخوابت می کندشعر می آید به آسانی ابت می کنداین اب آباد ،آباد است وُ بسفال حافظ باز با نظمی مجابت می کند می ش تی کاش با حرفی سکوتم را که آهسختی هر شیشه را سنگی اجابت می کندخمره خمره دردها را میسپارم زیر خاکمی سپارم شیشه ها راچون ت می کند زندگی بی شعر یا مُردن زعشق وُ عاشقیاین (طریقت) در دل تاریخ قابت می کند ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...با راهیان اهل (طریقت) گذر توان

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ با راهیان اهل (طریقت) گذر توان ☫ ۩۩۩ همواره کوچۀ رندان گذر توان با داروی نشاط گمان بیشترتوان یک جرعه سر کشیم از آن داروی نشاطچندین هزار وسوسه از سر بدر تواندل را بدست مطرب و معشوق می دهیمزنهار فکر نیک و بد و خیر و شر توانبی ادعا به دفع قضا و بلاشدندستِ دعابه دفع قضا و قدر توانزاهد بما نصیحت بیهوده می کنداز باده نگذریم و ز ساقی حذر توانبا اختلاف مبدأ برهان ما و شیخاین تجربت نبایدوباید دگر توانیکباره راه زهد سپردیم وگُم شدیمبا راهیانِ اه...در گفتگوی اهل(طریقت)هنر شوی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ در گفتگوی اهل (طریقت) هنر شوی ☫ ۩۩۩ ای بی هنر بکوش که صاحب هنر شویهمت بلندار که مردِ سحر شویهرخُفته را که بِخُسبد سزای اوستبر وی بگو که عمرگران را هدر شویصوت هَزار هست و امید وصال نیستصوت حجاز اگرچه که زیر و زبر شویعمر دراز در پس حرفی نهفته استدر طول عمر بکوش گهی راهبر شویای زخمه زخمه دل از خون دل ببنددیگر قرار نیست کزین باخبر شوی ذکر سکوت ص شنیدنی استدر گفتگوی اهل(طریقت)هنر شوی ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...اهل(طریقت) اگرچه بسی مُدعا کنند

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ اهل (طریقت) اگرچه بسی مدعا کنند ☫ ۩۩۩ چون راه چاره نیست، به آهی مرا بسازآری، بساز گاه به گاهی مرا بسازدرد دل تو را چه ی گوش می کند ؟ای چاره سازِراه! به راهی مرا بسازدستت که چو پریشان نگاه کن از دوردور ها به نگاهی مرا بساز سرمستی صواب اگر کارساز نیستگاهی به آه بعد نگاهی مرابسازاهل(طریقت) اگرکه بسی مُدعا کنند بی مُدعا به نیم نگاهی مرابساز ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...پیغام(طریقت)ازبهر دمند

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ پیغام(طریقت)ازبهر دمند ☫ ۩۩۩ نوروز کتابست، ماه رمضانستایام صیام است برگشته به جانستدآریم حلاوت هنگام تلاوتایام بهارست در ومکانستچون سیلی آگاهی بر گوش گران مادر ماه دلآرا، چون بانگ اذانست چون عقل بکار ست،از عشق ببارست گویا همه«بسمل» چون وِرِد زبانستشیرینی تکرار دارد همه اوقاتاین تک تک اوقات تکرارچسانست پیغام (طریقت)از بهر دمندپیغام خداوند بهر همگانست ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩ ۩۩۩ ☫ پیغام(طریقت)ازبهر دمند...ای (طریقت )یک نفر می آید وشاعر کجاست

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ ای (طریقت )یک نفر می آید وشاعر کجاست ☫ ۩۩۩ صبح روزی پشت در می آید و شاعر کجاست قصه دنیا به سر می آید و شاعر کجاست عده ای دلواپس این پا و آن پا می کنند کاری از من نیزبر می آید و شاعر کجاست بعد ها اطراف جای شب نشینی هایمان بــوی شبنم های زرمی آید و شاعر کجاست خواب و بیداری، خدایا بازهم در می زنند نامه هایم از سفر می آید و شاعر کجاست در خیابان، در اتاقم، روی کاغذ، پشت میز شعر تازه آنقدر می آید و شاعر کجاست بعد ها وقتی کـه تنها خاطراتم مانده است ...دو بیتی :برآستان جانان (تذکره )طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )طریقت ☫ ۩۩۩ دَمسازوُموافق است عالی آغازبر درگه لایزال با راز وُ نیازآواز برآورند ای، بنده نوازفرجام جهان به طُرفه ایجازبساز ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...من شاعرم و شدم اهل طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ من شاعرم و شدم اهل طریقت☫ ۩۩۩ من شاعرم وُ شعر مرا نغمه سرا کرددرانجمن شیفتگان شیفتهء بزم وفا ن شاعرم وُ شعر بود مذهب و دینمشعر آمد و در مسلک ماشور به پا ن شاعرم وُ شعر بود عینِ وجودمشعر آمد و این سلسله راقبله نما ن شاعرم وُ دل به هوسها نسپارمشعرِ ازلی تابه اَبد رو به خدا ن شاعرم و شعر بُود جلوه روحمشعر آمد و ما را ز کرم کامروا ن شاعرم وُعشق جمالِ ازلی بودآن نورِ اَبد خوش اثری در شُعرا ن شاعرم وُ شعر مرا خوب برافروختشعر آمد و با سوختگان صد...زندگی باید کرد (نثر ارائه مطلب )طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ زندگی باید کرد (نثر ارائه مطلب )طریقت☫ ۩۩۩ زندگی ات را طی کن و آنگاه که به بلندترین قله هایش رسیدی لبخند خود را نثار سنگریزه های کن که پایت را اشیدند زندگی در پی پیمودن قله هاست زیرا زندگی باید کرد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...تمام عمر، (طریقت)، چو من گذرهرگز

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ تمام عمر (طریقت) چو من گذر هرگز☫ ۩۩۩ السلام علیک یا المومنین علی بن طالب (ع)کنار من صدف دیده پر گهر هرگز به پیش چشم یتیمان پدر پدرهرگز توان دیدن اشک یتیم در من نیستنثار من جان علی شررهرگز اگر چه قاتل من سخت کرده بی لطفی به چشم خشم به مهمان من نظرهرگز اگر چه بال و پر ک ن کوفه ش ت شما چو مرغ، سر خود به زیر پرهرگز از آن ابه که شب ها گذرگه من بود بدون سفره ی ما و نان گذرهرگز به پیرمرد جذامی سلام من ببرید ولی ز مرگ من او را شما خبرهرگز ز کوچه ای که گ...پیغام(طریقت)ازبهر دمند

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ پیغام(طریقت)ازبهر دمند ☫ ۩۩۩ نوروز کتابست، ماه رمضانستایام صیام است برگشته به جانستدآریم حلاوت هنگام تلاوتایام بهارست در ومکانستچون سیلی آگاهی بر گوش گران مادر ماه دلآرا، چون بانگ اذانست چون عقل بکار ست،از عشق ببارست گویا همه«بسمل» چون وِرِد زبانستشیرینی تکرار دارد همه اوقاتاین تک تک اوقات تکرارچسانست پیغام (طریقت)از بهر دمندپیغام خداوند بهر همگانست ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩ ۩۩۩ ☫ پیغام(طریقت)ازبهر دمند...اشعار (طریقت )این سخن عشق را مگو به عوام

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ اشعار (طریقت )این سخن عشق را مگو به عوام ☫ ۩۩۩ بیا بیا که دَم از می و مغان بزنیمبسازِ باده کشان و ز مطربان بزنیمز پیر و میکده و جام و ساغر و بادهز می فروش و ز آئینِ می خوشان بزنیمز باده ای که همه انبیا از آن نوشندبنوشِ جان وبه تشریح شرحِ آن بزنیمز باده ای که همه اولیا از آن مستندز ساغری که در آن بوده زهرِ جان بزنیمز پیرِ باده فروشان علی علی گوئیمز باده اختر اثنی عشر عیان بزنیمز نورِ باده برافروز جامِ ما ساقیز حافظ و سخنِ نغز، خوش بیان بزنی...(طریقت )قدر میدانم همین قدری که بیدارم

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫(طریقت )قدر میدانم همین قدری که بیدارم ) ☫ ۩۩۩ هنوزم چشم می دوزم براین دیوار سیمانی ولیکن چشم می پوشم ازین افکار ظلمانی در این دنیای بی ساحل کنار درد می مانم پر از اشعار موزونم ، کبوترهای زندانیمن از آیینه بودن ها سخن گفتن نمی دانم ولیکن می برم حسرت برین بارانی(طریقت)قدر می دانم همین قدری که بیدارمکمی بیدار می مانم برای درک مهمانی ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...ای (طریقت) تا سحر بیدار باش

درخواست حذف اطلاعات
رنگ شب حال و هوا ئی شادماندر جمود رخوت صد گفتمان اضطراب و انتظار از جنسِ بودهاله های مبهمِ نورِ سُجود نوری از جنسِ شریف انقلابمنظرِ یک نورِ مَحو و بی نِقاب لحظه های چشمِ دلم روشن شدندر دمی آن چشمه را روزن شدن چشم ها تا گرمِ خو می شوددر وجودم اضطر می شود خاطراتی در وجودم گُل کنان قصه های کهنه قصد پُل کنان می کِشَد نقشِ دو چشمت بَرمَلامی دهد اعماقِ قلبم را جلا می زند رنگِ فراموشانِ شبتا که محصورم کُنَد در تاب وُ تب تا سَحَر بیدار جادو می کندطعنه...در مثنوی(طریقت)جز خویشتن نبودم

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ در مثنوی (طریقت) جز خویشتن نبودم ☫ ۩۩۩ گلچین که آمد ای گل من در چمن نبودم آ نه باغبانم شرط است من نباشمناچار چون نهد سر بر دامن گُلم خارچاکم بود گریبان گر در کفن نبودم عهدی که رشته آن با اشک تاب دادیزلف تو خود بگوید من دل شکن نبودم اکنون که شمع جمعی دودم به سر رود بهاز چشم رشک و غیرت در انجمن نبودم بی چون تو همزبانی من در وطن غریبمگر باید این غریبی گو در وطن نبودم با عشق زادم ای دل با عشق میرم ای جانمن بیش از این اسیر زندان تن نبودم بیژن به چ...نازک دل آف د احساس ما (طریقت)

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ نازک دل آف د احساس ما (طریقت)☫ ۩۩۩ نازک دل آف د مانند لاله ما راوانگه به سنگ بستند با تیر ژاله ما را روزی که دست قسمت می ریخت سهم مارابا خون نوشته ارزق روزیِ ساله ما را کی می توان بسر بُرد آواز بینوا ئی صد سال پیرتر بی آه و ناله ما را در دفتر شب و روز بسیار سیر کردیمافزود چشم دنیا ، اینک رساله ما را در این رساله اِنگار چون لاله شبنمم من زخم حسود چشم است نم در پیاله ما را ای ماه آسمانی بود و نبود ما چیستبر گرد سر بگردان اطراف هاله ما را جانا بر...دوبیتی (ورژنِ جدید کوهسیل )طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (ورژنِ جدید کوهسیل )طریقت☫ ۩۩۩ هال اشتات، یکی از قدیمی ترین روستاهای استرالیا این ورژن جدید از قِبَل ماسوا رسید از ماسوا رسید به عالم ندا رسید پیمانه ام ز رعشه ی کوهسیل خوانسار آبِ طلب نکرده ببین از کجا رسید ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...نازک دل آف د احساس ما (طریقت)

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ نازک دل آف د احساس ما (طریقت)☫ ۩۩۩ نازک دل آف د مانند لاله ما راوانگه به سنگ بستند با تیر ژاله ما را روزی که دست قسمت می ریخت سهم مارابا خون نوشته ارزق روزیِ ساله ما را کی می توان بسر بُرد آواز بینوا ئی صد سال پیرتر بی آه و ناله ما را در دفتر شب و روز بسیار سیر کردیمافزود چشم دنیا ، اینک رساله ما را در این رساله اِنگار چون لاله شبنمم من زخم حسود چشم است نم در پیاله ما را ای ماه آسمانی بود و نبود ما چیستبر گرد سر بگردان اطراف هاله ما را جانا بر...(طریقت) توبه توبه از عشق

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ (طریقت) توبه توبه از عشق☫ ۩۩۩ بــه مجــنون گفـت روزی ساربانی چــرا بیــهوده در صحــــرا دوانــیاگـــر بــا لیلــی ات بــودی سروکار شـــده آن بــی وفـــا با دیگری یارسر زلفش به دسـت دیگران بین خودت بیهوده در صحرا دوان بینز حـرف ساربــان مجنون عیان کرد جوابش بدین پاسخ بیـان کرددرخت بی ثمر هر نشاند دوای درد مجنون را بداندمیان عاشق و معشوق رمزی است چه داند آن که اشتر می چراندبه مجنون گفت کآ ای بداختر گناهی از محبّت شد فزون ترتو را ایزد ...(طریقت) توبه توبه از عشق

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ (طریقت) توبه توبه از عشق☫ ۩۩۩ بــه مجــنون گفـت روزی ساربانی چــرا بیــهوده در صحــــرا دوانــیاگـــر بــا لیلــی ات بــودی سروکار شـــده آن بــی وفـــا با دیگری یارسر زلفش به دسـت دیگران بین خودت بیهوده در صحرا دوان بینز حـرف ساربــان مجنون عیان کرد جوابش بدین پاسخ بیـان کرددرخت بی ثمر هر نشاند دوای درد مجنون را بدانددوای عاشق و معشوق داند به صحرا آنکه اُشتر می چراندبه مجنون گفت کآ ای بداختر گناهی از محبّت شد فزون ترتو را ایزد به ت...از ت طالع (طریقت)

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ از ت طالع (طریقت)احسنت بما زهی سعادت ☫ ۩۩۩ از سرمد طالع عبادتشد ماه سعادت و هدایت شد موسم رستن از هوسهاسرتا به قدم شده کرامت شد ماه نزول مصحف عشقسرمایه ی بنده در قیامت شد چشمه ی مهر و لطف سبحانازحُسن کریمِ ، پر سخاوت شد راه وصال حضرت دوستشد مکتب صبر و استقامت ماه رمضان صفاست اینکدل از همه گونه فتنه راحت شد ماه علی(ع) ایمانشد عرصه ی همّت و شهادت با آنکه درون داریاز لطف سحر بسی حکایت قُدوس ندیده چون تو ماهیروشن شده دیده قداست شد همسفر شهان ...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی☫ ۩۩۩هنگام بهار و عطر ِگل افشانی شد روز نشاط ، هدیه ای رحمانیسر سبز بنفشه ها" به روز خوانسار و حمایت از ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...در ضیافت کده ها طالب دیدار کجاست

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫دوبیتی (طریقت)در ضیافت کده ها طالب دیدار کجاست ☫ ۩۩۩ گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست سوته دل وعدگه ، رحمت دادار کجاست رمضانی که:رحیم است وکریم است وغفور در ضیافت کده ها طالب دیدار کجاست ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...